Publicacions

Pàgina 14 de 15
 • Projecte RurUrbAl 27 d'agost de 2011 La cadena alimentària al Vallès Oriental. Projecte RurUrbAl

  El projecte Rururbal presenta la diagnosi de La cadena agroalimentària al Vallès Oriental, un estudi qualitatiu i participatiu del sector agroalimentari a la comarca. L’estudi forma part de la metodologia del projecte europeu “Rururbal: Carta europea de governança territorial, mitjançant la cadena alimentaria periurbana per a un desenvolupament local sostenible”, finançat pel programa MED UE 2007-2013, i portat a terme a Espanya pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

 • Immigració i mercat de treball 27 de setembre de 2010 Immigració i mercat de treball. Informe 2010

  S’ha presentat el darrer estudi de "Inmigración i mercado de trabajo. Informe 2010" , realitzat per l’Observatori Permanent d’Immigració. És el quart any que es realitza aquest informe anual i, igual que el d’anys anteriors, tracta sobre la situació dels principals col•lectius d’immigrants en el mercat de treball a l’estat espanyol durant l’any 2009, any marcat significativament per la crisi econòmica i la conseqüent crisi d’ocupació. Destacar com a la segona part del llibre es recullen aspectes que han d’adquirir protagonisme i importància en les relacions laborals del futur, com són la lluita contra la discriminació en les empreses i la gestió de la diversitat cultural, així com una mirada als fluxos migratoris en la perspectiva de la recuperació econòmica i la seva incidència sociodemogràfica a l’estat.

 • El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007 6 d'agost de 2010 El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007

  L'Idescat presenta aquest estudi corrersponent al número 5 de la col·lecció "Dossiers Idescat" consultable en pdf. Aquest número presenta un retrat de la població estrangera segons la informació de l'Enquesta demogràfica de Catalunya. Algunes de les conclusions que se'n poden extreure és que l'any 2007 el perfil tipus de l'immigrant estranger del nostre país és una persona jove, en edat activa i de sexe masculí amb un elevat grau de complexitat de les famílies i que cerca millores laborals.

 • Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local 27 d'agost de 2010 Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local

  L'objectiu d'aquesta publicació és donar eines i aportar informacions diverses que serveixin per a orientar les tasques dels professionals públics que treballen en Ajuntaments o Consells comarcals i que s'encarreguen de gestionar el fet migratori.

 • Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010 27 d'agost de 2014 Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010

  La Secretaria de Pólítica Sindical de la UGT de Catalunya ha presentat aquest informe en el qual s'analitza l'evolució de l'ocupació en el sector industrial en els darrers dos anys.

  D'acord a les dades que es presenten, entre el primer trimestre del 2008 i el primer trimestre del 2010 s'ha perdut el 20% dels llocs de treball del sector industrial, una destrucció d'ocupació molt per sobre de la recessió del PIB. Segons l'Informe, la destrucció de l'ocupació es va produir principalment el 2008, mentre que l'any de crisi forta va ser el 2009 (caiguda del PIB industrial del 13%).

 • Mapa de l'atur a Catalunya 2009 27 d'agost de 2010 Mapa de l'atur a Catalunya 2009

  L'àrea socioeconòmica de Comissions Obres ha elaborat l'estudi Mapa de l'atur a Catalunya 2009.


  Aquest informe analitza la tendència de l'atur per comarques, el perfil de les persones aturades i la protecció social rebuda per aquestes durant el 2009.

 • Estudi sobre l'oferta formativa de la Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses 28 d'agost de 2008 Estudi sobre l'oferta formativa de la Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

  Aquest estudi, elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, analitza els desajustos de l'oferta formativa de FP i la demanda de qualificacions de les empreses a nivell autonòmic. S'analitzen les tres branques de la Formació Professional: la FP reglada, la Formació ocupacional (dirigida bàsicament a persones aturades) i la Formació contínua (dirigida a persones ocupades).

 • Anàlisi de l'impacte econòmic del mercat setmanal de Canovelles 28 de novembre de 2008 Anàlisi de l'impacte econòmic del mercat setmanal de Canovelles

  L'objectiu d'aquest estudi és efectuar una avaluació del mercat setmanal, a partir del reconeixement de la seva oferta i de la seva demanda, així com del seu imacte en l'economia local, tant a través dels agents privats com de les finances municipals.

  Per valorar els aspectes més rellevants de l'oferta s'han emprat diverses informacions referents als venedors, mentre que l'anàlisi de la demanda únicament era viable mitjançant un treball de camp específic, raó per la qual es va efectuar un enquesta als compradors. Per a les finances municipals s'han utilitzat dades facilitades per l'Ajuntament de Canovelles.

 • Informe de Diagnosi i Prospectiva dels Clústers de Fabricants de Moble Domèstic de Catalunya 28 d'agost de 2009 Diagnosi i Prospectiva dels Clústers de Fabricants de Moble Domèstic de Catalunya

  L'Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) elabora anualment diagnosis sobre segments estratègics, clústers, sectors i àmbits territorials, tot recollint la situació competitiva i els principals reptes estratègics de les unitats analitzades.

 • Mapa de la formació professional ocupacional a Catalunya 28 d'agost de 2014 Mapa de la formació professional ocupacional a Catalunya i al Vallès Oriental

  Aquest estudi, elaborat per CCOO de Catalunya, analitza la formació ocupacional per a persones aturades i la seva relació amb el sistema productiu, tant a nivell de Catalunya com al Vallès Oriental. Aquest treball respon a la necessitat de presentar una visió general de l'estat de la formació ocupacional al conjunt de Catalunya així com a les diferents comarques i províncies catalanes.

 • Enquesta de mobilitat en dia feiner a la Regió metropolitana de Barcelona 2006 28 d'agost de 2014 Enquesta de mobilitat en dia feiner a la Regió metropolitana de Barcelona, 2006

  El passat mes de gener es van presentar els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF 2006), referent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), encarregada per l’Autoritat del Transport Metropolità, i supervisada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. L’enquesta ha estat realitzada a una mostra de 18.350 persones residents de la RMB de 16 anys en amunt.

 • Estudi Socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental 2006 28 d'agost de 2010 Estudi Socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental, 2006

  Aquesta publicació ofereix una anàlisi econòmica en profunditat del Vallès Oriental, amb l'objectiu de detectar-ne els dèficits i plantejar estratègies d'actuació que la facin més competitiva. És el setè estudi de la Col·lecció d'Estudis Comarcals que està elaborant la Cambra de Comerç de Barcelona i que estarà formada per deu volums en total, que corresponen a les comarques o territoris on està present la Cambra a través de les seves delegacions.

 • Estudis sobre el Sector Agrari de les Franqueses del Vallès 28 d'agost de 2014 Estudis sobre el Sector Agrari de les Franqueses del Vallès

  L’estudi que es presenta, elaborat per Minuartia, Estudis Ambientals, i coordinat per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, pretén ser una diagnosi per poder orientar els objectius i criteris d’aquest eventual pla. Aquest estudi es desenvolupa en dues part, una elaborada durant l’any 2005, i una segona durant l’any 2006. La primera consisteix en una diagnosi del sector agrícola al municipi, que ha comptat amb consultes a agents locals implicats en aquest sector, i que conclou amb vuit línies estratègiques per al desenvolupament agrari del municipi. La segona part, aprofundeix més en el coneixement de l’activitat agrícola i ramadera de les Franqueses del Vallès, per acabar concretant una proposta estratègica per al desenvolupament agrari, que serveixi com a base per a l’eventual pla.

 • Estudi Polígons Industrials Cardedeu-Llinars 15 de desembre de 2006 Propostes de millora del transport públic als municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Fase V

  Als darrers anys, s'han experimentat canvis en les estructures urbanes i industrials als nostres municipis. S'ha produït una separació física molt important entre els llocs de residència i els centres productius. La conseqüència primera ha estat l'aparició d'un nou model de mobilitat, per motius de feina, basat en el transport privat. Els polígons industrials situats fora del nuclis urbans són l'exemple més clar, ja que és molt difícil o impossible l'accés en transport públic. Les pressions socials, econòmiques i ambientals actuals marquen el camí cap a una reducció de la mobilitat en transport privat. Fins al moment, la intervenció de les administracions i de les pròpies empreses implicades, ha estat gairebé nul·la. Però un nou marc legislatiu, definit a la Llei de Mobilitat de l'any 2003, implica una intervenció major de les empreses i les administracions per a aconseguir una alternativa al transport privat per als treballadors.

 • 14 de setembre de 2006 La producció residencial als municipis del Vallès Oriental 1985 - 2005

  Durant els anys 1985-2005 la comarca ha registrat canvis importants, que han provocat modificacions en la seva morfologia. Especialment intensos en aquest sentit han estat els darrers anys del període, en els quals el creixement demogràfic ha augmentat en un 40% i el residencial en gairebé el 35%.

 • 8 de març de 2006 Informe de l'anàlisi de necessitats formatives al sector agroalimentari del Vallès Oriental

  Des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental està treballant per a potenciar el sector primari de la comarca com a una de les eines fonamentals pel desenvolupament econòmic del nostre territori. Al 2004 el Consell Comarcal, va elaborar un estudi DAFO del sector agroalimentari on va queda de manifest que un dels punts febles d’aquest sector era la necessitats de formació per part de les empeses/explotacions.

 • Informe socioeconòmic del Vallès Oriental 28 d'octubre de 2005 Informe socioeconòmic del Vallès Oriental

  Informe socioeconòmic del Vallès Oriental que ha estat elaborat per la Xarxa d'Observatoris de la Província de Barcelona (Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona) i de la qual en forma part l'Observatori de l'activitat econòmica i el mercat de treball del Vallès Oriental.

 • Anàlisi del sector terciari al Vallès Oriental. Propostes d'acció 28 de setembre de 2006 Anàlisi del sector terciari al Vallès Oriental. Propostes d'acció

  Aquesta anàlisi DAFO (febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats) sobre l’evolució del sector terciari i dels subsectors que el conformen ha estat realitzada per l'Àngel Hermosilla, professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma i responsable d'estudis del Centre d’Estudis i Assessorament Metal.lúrgic de Barcelona (CEAM), per encàrrec del Consell Comarcal i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 • Diagnosi i planificació de la mobilitat dels polígons industrials del Baix Vallès (Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles). 28 de juliol de 2005 Diagnosi i planificació de la mobilitat dels polígons industrials del Baix Vallès (Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles).

  Durant les darreres dècades, les activitats industrials han estat expulsades, progressivament, dels centres de les ciutats cap als extrarradis. Aquest fenomen d’expulsió és conseqüència de la tendència que té el territori a monofuncionalitzar-se, és a dir, a especialitzar-se en una única funció, ja sigui residencial, comercial o industrial. Agrupar indústries en determinades àrees hauria de millorar l’eficiència en la logística i el transport de mercaderies, i reduir els impactes negatius sobre la població resident. Tanmateix, sovint aquestes àrees no han estat dibuixades amb la suficient planificació, i se situen al costat de carreteres sense connexió amb el transport ferroviari de mercaderies.

 • 2 de juny de 2005 Els serveis de proximitat al Vallès Oriental: potencialitat econòmica i social

  L'objectiu general del projecte és el d'aportar un instrument de suport a la intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el desenvolupament del mercat dels serveis de proximitat en aquesta comarca.

 • 28 de març de 2005 La salut laboral i la prevenció de riscos laborals al Vallès Oriental. Estat, actuacions, evolució i propostes

  L'objecte de l'estudi és aproximar-se a la realitat de la prevenció de riscos laborals a la comarca, avaluar-ne l'evolució, i assentar-ne les bases per endegar accions destinades a millorar la situació de la comarca en aquest àmbit. La hipòtesi de treball de l'estudi era que la comarca, amb uns indicadors de sinistralitat laboral no gaire favorables, concretament a la indústria, havia iniciat darrerament actuacions en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, tanmateix, i en comparació amb altres comarques veïnes, encara queda molt camí per recórrer.

 • Anàlisi DAFO dels sectors agroalimentari i industrial a la comarca del Vallès Oriental 28 de març de 2005 Anàlisi DAFO dels sectors agroalimentari i industrial a la comarca del Vallès Oriental

  Aquest treball de diagnosi té per objectiu detectar quines són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que caracteritzen ambdós sectors. Per a la seva elaboració es van entrevistar productors i representants de les associacions agràries i empresarials, fet que va permetre una major aproximació a la realitat de la nostra comarca.

 • Diagnosis estratègiques territorials. Document d'estratègies pel territori del Vallès Oriental 28 d'abril de 2004 Diagnosis estratègiques territorials. Document d'estratègies pel territori del Vallès Oriental

  Basant-se en el document inicial Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte territorial del Vallès Oriental, realitzat l’any 2003 per l’Institut d’Economia de Barcelona, la consultora D’Aleph ha dut a terme un procés de contrastació dels principals elements del quadre DAFO amb els agents socioeconòmics de la comarca i l’establiment d’estratègies a seguir pel Pacte territorial i els agents que hi participen.

 • 28 de juny de 2003 La situació actual de l'estructura productiva de la comarca del Vallès Oriental: un model explicatiu

  La determinació dels factors que expliquen la localització de l’activitat productiva i el creixement econòmic d’un territori constitueix un dels temes principals de l’anàlisi econòmica. L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en els factors que determinen la localització empresarial i el creixement de l’activitat econòmica a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta anàlisi permet disposar d’elements necessaris per a definir d’estratègies i mesures de promoció econòmica per al conjunt de la comarca i els municipis que la formen.

 • 15 de març de 2003 Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte Territorial del Vallès Oriental

  La definició de propostes d’actuació per afavorir el creixement econòmic i l’ocupació dels territoris referents als pactes territorials de la província de Barcelona requereix disposar de diagnosis sobre les debilitats i fortaleses del territori, així com les seves amenaces i oportunitats. Aquesta diagnosi, de caràcter fonamentalment qualitativa, s’ha realitzat a partir de la informació estadística disponible, de les anàlisis existents sobre aquest territori i de l’opinió dels responsables polítics i tècnics del Pacte del Vallès Oriental i d’altres tècnics de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Pàgina 14 de 15
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23