|
 

Publicacions

Filtrar resultats

 • 15 de desembre de 2006 Estudi Polígons Industrials Cardedeu-Llinars Propostes de millora del transport públic als municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Fase V

  Als darrers anys, s'han experimentat canvis en les estructures urbanes i industrials als nostres municipis. S'ha produït una separació física molt important entre els llocs de residència i els centres productius. La conseqüència primera ha estat l'aparició d'un nou model de mobilitat, per motius de feina, basat en el transport privat. Els polígons industrials situats fora del nuclis urbans són l'exemple més clar, ja que és molt difícil o impossible l'accés en transport públic. Les pressions socials, econòmiques i ambientals actuals marquen el camí cap a una reducció de la mobilitat en transport privat. Fins al moment, la intervenció de les administracions i de les pròpies empreses implicades, ha estat gairebé nul·la. Però un nou marc legislatiu, definit a la Llei de Mobilitat de l'any 2003, implica una intervenció major de les empreses i les administracions per a aconseguir una alternativa al transport privat per als treballadors.

 • 14 de setembre de 2006 La producció residencial als municipis del Vallès Oriental 1985 - 2005

  Durant els anys 1985-2005 la comarca ha registrat canvis importants, que han provocat modificacions en la seva morfologia. Especialment intensos en aquest sentit han estat els darrers anys del període, en els quals el creixement demogràfic ha augmentat en un 40% i el residencial en gairebé el 35%.

 • 8 de març de 2006 Informe de l'anàlisi de necessitats formatives al sector agroalimentari del Vallès Oriental

  Des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental està treballant per a potenciar el sector primari de la comarca com a una de les eines fonamentals pel desenvolupament econòmic del nostre territori. Al 2004 el Consell Comarcal, va elaborar un estudi DAFO del sector agroalimentari on va queda de manifest que un dels punts febles d’aquest sector era la necessitats de formació per part de les empeses/explotacions.

 • 28 d'octubre de 2005 Informe socioeconòmic del Vallès Oriental Informe socioeconòmic del Vallès Oriental

  Informe socioeconòmic del Vallès Oriental que ha estat elaborat per la Xarxa d'Observatoris de la Província de Barcelona (Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona) i de la qual en forma part l'Observatori de l'activitat econòmica i el mercat de treball del Vallès Oriental.

 • 28 de setembre de 2006 Anàlisi del sector terciari al Vallès Oriental. Propostes d'acció Anàlisi del sector terciari al Vallès Oriental. Propostes d'acció

  Aquesta anàlisi DAFO (febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats) sobre l’evolució del sector terciari i dels subsectors que el conformen ha estat realitzada per l'Àngel Hermosilla, professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma i responsable d'estudis del Centre d’Estudis i Assessorament Metal.lúrgic de Barcelona (CEAM), per encàrrec del Consell Comarcal i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 • 28 de juliol de 2005 Diagnosi i planificació de la mobilitat dels polígons industrials del Baix Vallès (Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles). Diagnosi i planificació de la mobilitat dels polígons industrials del Baix Vallès (Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles).

  Durant les darreres dècades, les activitats industrials han estat expulsades, progressivament, dels centres de les ciutats cap als extrarradis. Aquest fenomen d’expulsió és conseqüència de la tendència que té el territori a monofuncionalitzar-se, és a dir, a especialitzar-se en una única funció, ja sigui residencial, comercial o industrial. Agrupar indústries en determinades àrees hauria de millorar l’eficiència en la logística i el transport de mercaderies, i reduir els impactes negatius sobre la població resident. Tanmateix, sovint aquestes àrees no han estat dibuixades amb la suficient planificació, i se situen al costat de carreteres sense connexió amb el transport ferroviari de mercaderies.

 • 2 de juny de 2005 Els serveis de proximitat al Vallès Oriental: potencialitat econòmica i social

  L'objectiu general del projecte és el d'aportar un instrument de suport a la intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el desenvolupament del mercat dels serveis de proximitat en aquesta comarca.

 • 28 de març de 2005 La salut laboral i la prevenció de riscos laborals al Vallès Oriental. Estat, actuacions, evolució i propostes

  L'objecte de l'estudi és aproximar-se a la realitat de la prevenció de riscos laborals a la comarca, avaluar-ne l'evolució, i assentar-ne les bases per endegar accions destinades a millorar la situació de la comarca en aquest àmbit. La hipòtesi de treball de l'estudi era que la comarca, amb uns indicadors de sinistralitat laboral no gaire favorables, concretament a la indústria, havia iniciat darrerament actuacions en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, tanmateix, i en comparació amb altres comarques veïnes, encara queda molt camí per recórrer.

 • 28 de març de 2005 Anàlisi DAFO dels sectors agroalimentari i industrial a la comarca del Vallès Oriental Anàlisi DAFO dels sectors agroalimentari i industrial a la comarca del Vallès Oriental

  Aquest treball de diagnosi té per objectiu detectar quines són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que caracteritzen ambdós sectors. Per a la seva elaboració es van entrevistar productors i representants de les associacions agràries i empresarials, fet que va permetre una major aproximació a la realitat de la nostra comarca.

 • 28 d'abril de 2004 Diagnosis estratègiques territorials. Document d'estratègies pel territori del Vallès Oriental Diagnosis estratègiques territorials. Document d'estratègies pel territori del Vallès Oriental

  Basant-se en el document inicial Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte territorial del Vallès Oriental, realitzat l’any 2003 per l’Institut d’Economia de Barcelona, la consultora D’Aleph ha dut a terme un procés de contrastació dels principals elements del quadre DAFO amb els agents socioeconòmics de la comarca i l’establiment d’estratègies a seguir pel Pacte territorial i els agents que hi participen.

 • 28 de juny de 2003 La situació actual de l'estructura productiva de la comarca del Vallès Oriental: un model explicatiu

  La determinació dels factors que expliquen la localització de l’activitat productiva i el creixement econòmic d’un territori constitueix un dels temes principals de l’anàlisi econòmica. L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en els factors que determinen la localització empresarial i el creixement de l’activitat econòmica a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta anàlisi permet disposar d’elements necessaris per a definir d’estratègies i mesures de promoció econòmica per al conjunt de la comarca i els municipis que la formen.

 • 15 de març de 2003 Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte Territorial del Vallès Oriental

  La definició de propostes d’actuació per afavorir el creixement econòmic i l’ocupació dels territoris referents als pactes territorials de la província de Barcelona requereix disposar de diagnosis sobre les debilitats i fortaleses del territori, així com les seves amenaces i oportunitats. Aquesta diagnosi, de caràcter fonamentalment qualitativa, s’ha realitzat a partir de la informació estadística disponible, de les anàlisis existents sobre aquest territori i de l’opinió dels responsables polítics i tècnics del Pacte del Vallès Oriental i d’altres tècnics de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • 28 de març de 2002 La transició escola-empresa al Vallès Oriental

  L’actual mercat laboral demana cada cop més perfils professionals especialitzats i qualificats. La importància creixent de millorar la formació i la qualificació dels nostres joves per a la seva incorporació al món laboral fa necessària una reflexió seriosa al voltant d’aquest tema. Aquest estudi és un treball de recerca en el qual s’analitza el tema de la transició escola-empresa, així com la situació dels joves de la comarca que estudien ensenyament secundari o superior, amb una vessant curricular tecnicoprofessional. L’objectiu ha estat conèixer els nivells d’instrucció en estudis mitjans i superiors dels joves comarcals, tot comparant-los des d’una perspectiva històrica i geogràfica.

 • 2 de març de 2002 Evolució del sòl industrial i sectors econòmics a la comarca del Vallès Oriental durant el període 1985-2000

  Aquest estudi té com a objectiu analitzar l’estructura productiva i la situació del sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental. En l’anàlisi es presenten de manera sintètica les variables macroeconòmiques bàsiques amb l’objectiu de situar el Vallès Oriental respecte a la resta d’àmbits territorials (província de Barcelona i Catalunya). També s’estudia l’evolució de l’activitat econòmica en els diversos municipis i mercats de treball de la comarca.

 • 15 de desembre de 2001 Sòl Industrial al Vallès Oriental. Estudi de la distribució, les característiques, l'evolució i l'oferta actual

  Aquest estudi sobre el sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental és una primera aproximació a l’estat del sòl per activitats industrials en els municipis de la comarca del Vallès Oriental, a fi de conèixer la distribució sobre el territori, les característiques quantitatives i qualitatives, l’evolució durant el període del 1985 al 2000 i l’oferta actual.

 • 18 de desembre de 2015 Anuari socioeconòmic Vallès Oriental 2010 Anuari Socioeconòmic del Vallès Oriental 2010

  L’Anuari socioeconòmic del Vallès Oriental 2010 és una publicació que recull dades geogràfiques, demogràfiques, econòmiques, socials així com altres indicadors municipals, totes referides a la nostra comarca, i en molts casos als 43 municipis que la conformen.

Last update 14.11.2017 | 18:54