Publicacions

Pàgina 14 de 15
 • DIAGNOSI PER A L'ESTRATÈGIA CATALANA PER A L'OCUPACIÓ 2012-2020 27 d'agost de 2014 Diagnosi del mercat de treball a Catalunya

  Diagnosi del mercat de treball de les comarques catalanes, que incorpora una anàlisi de l'adequació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya i la definició dels eixos de l'Estratègia Catalana d'Ocupació 2012-2020, que es vol presentar a partir del mes de setembre. En la definició d'aquests eixos de futur es vol comptar amb la participació dels agents econòmics i socials així com les entitats municipals.

 • Informe anual atur Vallès Oriental 2008 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2008

  Dades d'atur registrat durant l'any 2008 i comparativa amb l'any 2007.

 • Informe territorial de la Província de Barcelona 2011 27 d'agost de 2014 Informe territorial de la Província de Barcelona 2011

  Aquesta novena edició de l'Informe Territorial de la Província de Barcelona ha estat elaborada conjuntament entre l'equip tècnic de l'OTEDE de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i el Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.

 • Informe anual atur Vallès Oriental 2007 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2007

  Dades d'atur registrat durant l'any 2007 i comparativa amb l'any 2006.

 • Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental 27 d'agost de 2011 Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental

  A l’estudi “Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental” han participat 31 dels 42 ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i el seu objectiu principal és detectar el grau de compliment d'aquesta llei per part dels ajuntaments i les dificultats que troben per implementar-la.

 • Informe anual atur Vallès Oriental 2006 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2006

  Dades d'atur registrat durant l'any 2006

 • Projecte RurUrbAl 27 d'agost de 2011 La cadena alimentària al Vallès Oriental. Projecte RurUrbAl

  El projecte Rururbal presenta la diagnosi de La cadena agroalimentària al Vallès Oriental, un estudi qualitatiu i participatiu del sector agroalimentari a la comarca. L’estudi forma part de la metodologia del projecte europeu “Rururbal: Carta europea de governança territorial, mitjançant la cadena alimentaria periurbana per a un desenvolupament local sostenible”, finançat pel programa MED UE 2007-2013, i portat a terme a Espanya pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2010 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2010

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2010.

 • Immigració i mercat de treball 27 de setembre de 2010 Immigració i mercat de treball. Informe 2010

  S’ha presentat el darrer estudi de "Inmigración i mercado de trabajo. Informe 2010" , realitzat per l’Observatori Permanent d’Immigració. És el quart any que es realitza aquest informe anual i, igual que el d’anys anteriors, tracta sobre la situació dels principals col•lectius d’immigrants en el mercat de treball a l’estat espanyol durant l’any 2009, any marcat significativament per la crisi econòmica i la conseqüent crisi d’ocupació. Destacar com a la segona part del llibre es recullen aspectes que han d’adquirir protagonisme i importància en les relacions laborals del futur, com són la lluita contra la discriminació en les empreses i la gestió de la diversitat cultural, així com una mirada als fluxos migratoris en la perspectiva de la recuperació econòmica i la seva incidència sociodemogràfica a l’estat.

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2009 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2009

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2009.

 • El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007 6 d'agost de 2010 El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007

  L'Idescat presenta aquest estudi corrersponent al número 5 de la col·lecció "Dossiers Idescat" consultable en pdf. Aquest número presenta un retrat de la població estrangera segons la informació de l'Enquesta demogràfica de Catalunya. Algunes de les conclusions que se'n poden extreure és que l'any 2007 el perfil tipus de l'immigrant estranger del nostre país és una persona jove, en edat activa i de sexe masculí amb un elevat grau de complexitat de les famílies i que cerca millores laborals.

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2008 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2008

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2008.

 • Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local 27 d'agost de 2010 Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local

  L'objectiu d'aquesta publicació és donar eines i aportar informacions diverses que serveixin per a orientar les tasques dels professionals públics que treballen en Ajuntaments o Consells comarcals i que s'encarreguen de gestionar el fet migratori.

 • Informe anual Contractació Vallès Oriental 2007 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2007

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2007.

 • Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010 27 d'agost de 2014 Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010

  La Secretaria de Pólítica Sindical de la UGT de Catalunya ha presentat aquest informe en el qual s'analitza l'evolució de l'ocupació en el sector industrial en els darrers dos anys.

  D'acord a les dades que es presenten, entre el primer trimestre del 2008 i el primer trimestre del 2010 s'ha perdut el 20% dels llocs de treball del sector industrial, una destrucció d'ocupació molt per sobre de la recessió del PIB. Segons l'Informe, la destrucció de l'ocupació es va produir principalment el 2008, mentre que l'any de crisi forta va ser el 2009 (caiguda del PIB industrial del 13%).

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2006 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2006

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2006

  .

 • Mapa de l'atur a Catalunya 2009 27 d'agost de 2010 Mapa de l'atur a Catalunya 2009

  L'àrea socioeconòmica de Comissions Obres ha elaborat l'estudi Mapa de l'atur a Catalunya 2009.


  Aquest informe analitza la tendència de l'atur per comarques, el perfil de les persones aturades i la protecció social rebuda per aquestes durant el 2009.

 • Informe Territorial de la Província de Barcelona 2012 27 d'agost de 2014 Informe Territorial de la Província de Barcelona 2012

  Aquesta és l'onzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona publiquem conjuntament, i que enguany fa balanç econòmic del 2011.

 • Estudi sobre l'oferta formativa de la Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses 28 d'agost de 2008 Estudi sobre l'oferta formativa de la Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

  Aquest estudi, elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, analitza els desajustos de l'oferta formativa de FP i la demanda de qualificacions de les empreses a nivell autonòmic. S'analitzen les tres branques de la Formació Professional: la FP reglada, la Formació ocupacional (dirigida bàsicament a persones aturades) i la Formació contínua (dirigida a persones ocupades).

 • mapa formació professional Vallès Oriental 27 d'agost de 2012 Mapa de la formació professional al Vallès Oriental i anàlisi de l'adequació al mercat de treball

  L'estudi analitza l’adequació de l’oferta de formació professional inicial i de la formació adreçada prioritàriament a persones en situació d’atur (d’ara endavant, formació ocupacional) a la conjuntura i tendències del mercat de treball.

 • Anàlisi de l'impacte econòmic del mercat setmanal de Canovelles 28 de novembre de 2008 Anàlisi de l'impacte econòmic del mercat setmanal de Canovelles

  L'objectiu d'aquest estudi és efectuar una avaluació del mercat setmanal, a partir del reconeixement de la seva oferta i de la seva demanda, així com del seu imacte en l'economia local, tant a través dels agents privats com de les finances municipals.

  Per valorar els aspectes més rellevants de l'oferta s'han emprat diverses informacions referents als venedors, mentre que l'anàlisi de la demanda únicament era viable mitjançant un treball de camp específic, raó per la qual es va efectuar un enquesta als compradors. Per a les finances municipals s'han utilitzat dades facilitades per l'Ajuntament de Canovelles.

 • Informe de Diagnosi i Prospectiva dels Clústers de Fabricants de Moble Domèstic de Catalunya 28 d'agost de 2009 Diagnosi i Prospectiva dels Clústers de Fabricants de Moble Domèstic de Catalunya

  L'Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) elabora anualment diagnosis sobre segments estratègics, clústers, sectors i àmbits territorials, tot recollint la situació competitiva i els principals reptes estratègics de les unitats analitzades.

 • Mapa de la formació professional ocupacional a Catalunya 28 d'agost de 2014 Mapa de la formació professional ocupacional a Catalunya i al Vallès Oriental

  Aquest estudi, elaborat per CCOO de Catalunya, analitza la formació ocupacional per a persones aturades i la seva relació amb el sistema productiu, tant a nivell de Catalunya com al Vallès Oriental. Aquest treball respon a la necessitat de presentar una visió general de l'estat de la formació ocupacional al conjunt de Catalunya així com a les diferents comarques i províncies catalanes.

 • Enquesta de mobilitat en dia feiner a la Regió metropolitana de Barcelona 2006 28 d'agost de 2014 Enquesta de mobilitat en dia feiner a la Regió metropolitana de Barcelona, 2006

  El passat mes de gener es van presentar els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF 2006), referent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), encarregada per l’Autoritat del Transport Metropolità, i supervisada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. L’enquesta ha estat realitzada a una mostra de 18.350 persones residents de la RMB de 16 anys en amunt.

 • Estudi Socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental 2006 28 d'agost de 2010 Estudi Socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental, 2006

  Aquesta publicació ofereix una anàlisi econòmica en profunditat del Vallès Oriental, amb l'objectiu de detectar-ne els dèficits i plantejar estratègies d'actuació que la facin més competitiva. És el setè estudi de la Col·lecció d'Estudis Comarcals que està elaborant la Cambra de Comerç de Barcelona i que estarà formada per deu volums en total, que corresponen a les comarques o territoris on està present la Cambra a través de les seves delegacions.

Pàgina 14 de 15
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23