Accés motoritzat al medi natural

Correspon al Consell Comarcal gestionar les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin activitats amb accés motoritzat al medi natural, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Així mateix, li correspon informar sobre les limitacions i les prohibicions que afectin camins de titularitat dels ens locals situats fora dels espais naturals declarats de protecció especial, d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals de caça, les reserves naturals i els refugis de fauna salvatge, sobre el catàleg de circuits i el calendari de competicions esportives en circuits catalogats, i sobre l'inventari comarcal de camins.

Garantir la conservació del patrimoni natural de la comarca, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

- Gestionar les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin activitats amb accés motoritzat al medi natural.
- Donar compte de les comunicacions rebudes al Departament competent en matèria de medi ambient.
- Suspendre totalment o parcialment l’exercici de les activitats comunicades per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justifi cats per a la protecció del medi.

Usuaris:

Entitats o grups que organitzin activitats amb accés motoritzat al medi natural

 

Darrera actualització: 19.07.2013 | 09:48