Servei d’assistència tècnica i assessorament en TIC

Objecte:

 • Cooperar amb els ens locals mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

Funcions:

 • Estudi de costos i telefonia i dades

Realitzar una auditoria, assessorament i acompanyament en referència a la telefonia i les noves tecnologies.

Estudi de costos de telefonia i dades

 • Anàlisi de la despesa en telefonia i dades
 • Assessorament en serveis de telefonia
 • Assessorament en servei de correu i Internet mòbil
 • Assessorament en servei de dades i ADSL
 • Inventari de les xarxes telefòniques
 • Simplificar i ordenar les línies de la facturació
 • Estudis de rendiment

Ús dels mòbils

 • Implantar l’administració electrònica
 • Assessorament, formació i implantació de les eines CAOC:

Relacions amb la ciutadania i empresa:

 • e-NOTUM: notificació electrònica
 • e-FACT: factura electrònica
 • e-TRAM: tràmits en línia
 • Representa: gestor de representacions
 • FUE Local: pera la tramitació d’activitats empresarials

Transparència i govern obert:

 • Transparència i SEU-e: adaptació a la Llei de Transparència
 • e-TAULER: tauler d’anuncis i edictes

Contractació:

 • PSCP: plataforma de Serveis de Contractació Pública
 • e-Licita: licitacions electròniques
 • e-Subhasta: subhasta electrònica
 • TEEC: tramitador d’expedients de contractació
 • Registre públics de contractes: registre de contractes

Identitat digital i signatura electrònica:

 • VÀLid: integrador de serveis d’identitat digital de Catalunya
 • Portasignatures: gestió de processos de signatura de documents
 • T-CAT: certificats digitals per a les administracions
 • ER- idCAT: entitat de registre idCAT
 • PSA: Plataforma de Signatura Avançada
 • Segell de temps: marca de temps fiable i segura

Acompanyament a la transformació digital

 • Seguretat (CESICAT): assessorament en la seguretat dels sistemes d’informació
 • E-SET: el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna

Relació entre administracions

 • Via Oberta: intercanvi de dades entre administracions
 • EACAT Tràmits: tramitació interadministrativa
 • SIGNA: sala virtual de signatura de convenis i altres documents

Serveis Socials

 • HÈSTIA: gestió de serveis socials

Gestió documental

 • DESA’L: repositori d’expedients/documents en tràmit
 • iARXIU: preservació i arxiu electrònic

Registre

 • ERES: registre d’entrada i sortida
 • CÒPIA: còpies autèntiques
 • Registre unificat (MUX): registre integrat dels serveis AOC
 • Dades

Fer un inventari de tots aquells tractaments de dades. Preventivament, cal fer l’avaluació de l’impacte de la utilització de mitjans electrònics sobre la privacitat, prèviament a la implantació dels serveis, pel que fa a la tramitació del procediment electrònicament.

L’Administració recull moltes dades personals, perquè les necessita per complir les seves obligacions i donar els serveis que li demanen. Per evitar un ús arbitrari d’aquestes dades, s’estableix un conjunt d’obligacions regulades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Algunes obligacions serien, a tall d’exemple: facilitar el dret d’informació; obtenir el consentiment, si escau; legitimar les cessions de dades, i implantar les mesures de seguretat.

 • Anàlisi d’inventari programari i maquinari
 • Creació d’un inventari exhaustiu d’ordinadors, electrònica de xarxa, dels equips d’impressió i dels seus consumibles -programari (software), maquinari (hardware), entre d’altres.
 • Creació de mapes del programari (software) instal·lat en els ordinadors.
 • Pautes adequació i actualització
 • Creació i manual de bones pràctiques
 • Gestió de compres Tic i millora d’estalvi (no inclou software a mida)
 • Compra segons requisits mínims inventari
 • Recepció i comprovar la compra
 • Anàlisi i gestió de parc d’impressores i digitalització.
 • Valorar amb quines eines milloraria el servei de impressió, escaneig, fax...
 • Formació al personal de tasques de perfil baix
 • Configurar el programari
 • Informàtica i sistemes
 • Mantenir i reparar tota la infraestructura d’equips informàtics, servidors, i infraestructures de virtualització.
 • Preparar els equips suport remot a traves d’Internet.
 • Comprar el material per a la reparació i manteniment.
 • Seguretat i xarxes
 • Implantar el servei del CESICAT per veure les deficiències del web municipal, i altres serveis prestats a traves d’internet i el posterior anàlisi.
 • Proposta i aplicació de mesures correctives en base als informes del CESICAT.
 • Establir protocols per salvaguardar les còpies de seguretat
 • Definició de polítiques de seguretat en tallafocs en base a grups d’usuaris o màquines, així com aplicació de polítiques de restricció a la xarxa pública i privada
 • Programació i instal·lació de commutadors (switch),  encaminadors (routers) i tallafocs (firewalls)
 • Interconnexió de seu amb altres edificis via VPN site a site (connector edificis)
 • Seguretat i xarxes
 • Assessorament jurídic del reglament de teletreball
 • VPN Client 2 Site (Treballador <-> Organització)
 • Prestar assistència en l’àmbit de l’administració electrònica:
 • Cedir una instància d’ús del programa de gestió d’expedients i gestió documental, d’ara endavant PROGRAMA, a l’ens que ho sol·liciti.
 • Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del PROGRAMA i emmagatzemar la informació que es generi mitjançant aquest.
 • Ocupar-se del manteniment del PROGRAMA que inclou, la disponibilitat del sistema, el rendiment i els canvis de versió.
 • Assumir la direcció d’implementació del PROGRAMA, que inclou les funcions següents:
 1. Gestionar i supervisar el projecte de desplegament del PROGRAMA.
 2. Gestionar la configuració i parametrització del sistema.
 3. Prestar suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats per la implementació del PROGRAMA.
 4. Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents electrònics.
 5. Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei.
 • Posar a disposició del ens que ho sol·liciti un equip d’implementació del PROGRAMA integrat per professionals amb competències jurídiques, arxivístiques i en tecnologies de la informació i de la comunicació, que amb la col·laboració del personal del ens sol·licitant, desenvolupi les funcions següents:
 1. Acompanyar i donar suport durant la implementació del PROGRAMA.
 2. Assessorar sobre els canvis organitzatius derivats de la implementació del PROGRAMA, entre d’altres, la metodologia de treball del registre, l’atenció a ajuntaments i ciutadans i l’arxiu.
 3. Assessorar sobre com simplificar els processos i explotar les funcionalitats que ofereix el PROGRAMA, definir les tipologies d’expedients i procediments electrònics.
 4. Identificar, dissenyar, sistematitzar, parametritzar i configurar un catàleg de tràmits electrònics.
 5. Gestionar els usuaris del PROGRAMA.
 6. Assessorar en relació amb els canvis normatius que afectin a l’expedient electrònic.
 7. Organitzar sessions formatives i informatives adreçades al personal del ens per a la implementació del PROGRAMA.
 • Un cop implementat el PROGRAMA, oferir un servei de suport en relació amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del PROGRAMA.

L’activitat d’assistència es durà a terme indistintament des de les dependències del Consell Comarcal o presencialment des de les dependències del ens sol·licitant.

Usuaris/àries:

 • Personal dels ens locals de la comarca.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 03

secretaria@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Emiliano Cordero Soria

 

Cap de l’Àrea:

Jordi Vendrell i Ros

 

Persona de contacte:

Lluís Canas i Ferreras

Jose Coy i Serrano

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 12:03