Carta de Serveis SCAT

Carta de Serveis del Servei comarcal d’assistència tècnica de Medi Ambient i Territori

Nom del Servei 

Servei comarcal d'assistència tècnica de medi ambient i territori (SCAT)

Marc estratègic del Servei (missió i objectius) 

Missió: Optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia. 

Objectiu 1:  Col·laborar amb els ajuntaments, donant resposta a les seves necessitats mitjançant la prestació d’assistència tècnica

Objectiu 2:  Oferir un servei especialitzat, que doni resposta sobretot a les necessitats més difícils de cobrir amb personal dels mateixos ajuntaments

Objectiu 3:  Optimitzar a través del treball en xarxa la prestació de serveis a escala comarcal, tant pel que fa a la racionalització de la despesa com a l’harmonització de criteris i procediments

Breu descripció del Servei

El Servei consisteix en prestar als ajuntaments de la comarca col·laboració i assistència tècnica especialitzada per desenvolupar les competències municipals en l’àmbit de medi ambient, enginyeria, arquitectura, arquitectura tècnica, mobilitat i salut.

Web del Servei

Legislació aplicable 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (art. 85 i 150). 

Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (art. 25,  28 i 30 ).

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Públiques

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 10)

Relació de les línies de Servei que es presten

Línia de servei 1: assistència en matèria de medi ambient i enginyeria

Línia de servei 2: assistència en matèria d'arquitectura

Línia de servei 3: assistència en matèria d'arquitectura tècnica

Línia de servei 4: assistència en matèria de mobilitat 

Línia de servei 5: assistència en matèria de salut          

Per a cadascuna d'aquestes línies, el Servei comprèn les funcions següents: ◦ Planificar, proposar, dirigir, executar, fer el seguiment i assessorar sobre projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis.  ◦ Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal. 

◦ Informar, proposar, dirigir, elaborar projectes i documents tècnics, dur a terme inspeccions, controls i coordinacions de seguretat i salut, fer el seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístics, les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit d'especialitat.

◦ Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 

◦ Col·laborar amb l’Ajuntament en la resta de tasques pròpies.

Àrea i unitat responsable del Servei

Àrea de Medi Ambient i Territori  

Equip tècnic

  • Cap de l'Àrea
  • Personal de coordinació: 2 persones
  • Personal tècnic: 19 persones
  • Personal administratiu: 2 persones

Altres unitats implicades 

Serveis Jurídics, Intervenció, Persones i Valors, Presidència, Gerència i TIC

Persones destinatàries

Els 39 ajuntaments de la comarca.

Com s’ha de sol·licitar el Servei 

L'ajuntament ha d'adreçar una sol·licitud d'assistència tècnica al Consell Comarcal. A partir d'aquesta sol·licitud, i un cop validada la viabilitat d'questa assistència, es formalitza un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal, que s'ha d'aprovar i posteriorment signar per ambdues parts.    

Cost per a l'usuari/a (condicions d'accés)

El Servei es destina a ajuntaments de la comarca, que assumeixen el cost del Servei sol·licitat. El cost de l'assistència es determina anualment en cada cas tenint en compte les línies de servei i la dedicació convinguda amb cada ajuntament.

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació 

Seu electrònica del CCVR

Extranet de les administracions catalanes: www.eacat.cat

Consell Comarcal del Vallès Oriental

C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers

☎ Telèfon: 938600700 (centraleta) 938600710 (Àrea de Medi Ambient i Territori)  Correu electrònic : mat@vallesoriental.cat 

✍ Qüestionari anual d'avaluació del Servei, amb informe de retorn dels resultats obtinguts, consultable al portal de transparència 

Canals  de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions 

📧 Correu electrònic: mat@vallesoriental.cat

💻 Instància genèrica electrònica

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions 

1 mes

DRETS I DEURES DELS USUARIS/ÀRIES DEL SERVEI

Drets:

Rebre un servei conforme als principis de col·laboració administrativa i lleialtat institucional, i a la resta de principis generals d’actuació de les administracions públiques, en els termes previstos per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.

Disposar del retiment de comptes del Servei.

Lleialtat institucional per part del Consell Comarcal.                                             

Formular suggeriments, queixes o reclamacions i rebre'n una resposta adequada. 

Ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions i millores assolides.

Accedir en condicions d'igualtat a les instal·lacions del Consell Comarcal i als seus recursos electrònics. Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades pel Consell Comarcal en els termes previstos a la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.   

Deures:

Regir-se pels principis de col·laboració administrativa i lleialtat institucional, i per la resta de principis generals d’actuació de les administracions públiques, en els termes previstos per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.                                                                                    

Presentar al Consell Comarcal la documentació necessària en el transcurs de la formalització i durant la vigència del conveni.

Destinar els recursos concedits, a través de conveni, a la finalitat per a la qual han estat concedits.

Respectar els terminis establerts en el conveni.

Conèixer i complir les determinacions previstes al conveni i a la resta de normativa aplicable.

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments

► Garantir que el 80% de les valoracions realitzades per les persones usuàries sobre l'existència d'un equip de professionals sigui igual o superior a 8 sobre 10 punts, i mai inferior a 5.

Percentatge de valoracions iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

► Garantir que el 100% de les valoracions realitzades per les persones usuàries sobre el grau d'ajust de l'assistència prestada a les necessitats de l'Ajuntament sigui igual o superior a 7 sobre 10 punts.

Percentatge de valoracions iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

► Garantir que el 75% de les valoracions realitzades per les persones usuàries sobre el seguiment del Servei prestat per part del Consell sigui igual o superior a 8  sobre 10 punts, i mai inferior a 5.

Percentatge de valoracions iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

► Garantir que en el 80% dels convenis establerts amb els ajuntaments, el temps entre l'inici de l'expedient i la notificació als interessats és d'un màxim de 2 mesos, i mai superior a 9 mesos.

Percentatge de notificacions del temps entre l'inici de l'expedient i la notificació als interessats de 2 mesos com a màxim en el 80% dels casos.

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anualment es revisaran els compromisos definits i cada dos anys es revisarà, si s'escau, el contingut general de la carta de serveis.

Localització del servei i formes d'accés

Consell Comarcal del Vallès Oriental

C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers

A 5 minuts caminant des de l'Estació Central d'Autobusos de Granollers i a 15 minuts caminant des de l'estació de tren de Granollers Centre

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aquesta carta va ser aprovada pel Ple del 18 de març de 2020 i mantindrà la seva vigència mentre no sigui modificada o substituïda per una de nova

Data de revisió /actualització prevista

Anualment es revisaran els compromisos definits i cada dos anys es revisarà, si s'escau, el contingut general de la carta de serveis.

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 24.03.2021 | 16:03
Darrera actualització: 24.03.2021 | 16:03