Servei d’assistència tècnica i assessorament en TIC

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides" i 9 "Indústria, innovació i infraestructures". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600703

 tic@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

O’hara Valdivia Rojas

Cap de l'Àrea: 

Jose Coy i Serrano

Persona de contacte: 

Lluís Canas i Ferreras

Objecte:

Cooperar amb els ens locals mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

Funcions:

 • Estudi de costos i telefonia i dades

Realitzar una auditoria, assessorament i acompanyament en referència a la telefonia i les noves tecnologies.

Estudi de costos de telefonia i dades

 • Anàlisi de la despesa en telefonia i dades
 • Assessorament en serveis de telefonia
 • Assessorament en servei de correu i Internet mòbil
 • Assessorament en servei de dades i ADSL
 • Inventari de les xarxes telefòniques
 • Simplificar i ordenar les línies de la facturació
 • Estudis de rendiment

Ús dels mòbils

Implantar l’administració electrònica

Assessorament, formació i implantació de les eines CAOC:

 • Relacions amb la ciutadania i empresa:
  • e-NOTUM: notificació electrònica
  • e-FACT: factura electrònica
  • e-TRAM: tràmits en línia
  • Representa: gestor de representacions
  • FUE Local: pera la tramitació d’activitats empresarials
 • Transparència i govern obert:
  • Transparència i SEU-e: adaptació a la Llei de Transparència
  • e-TAULER: tauler d’anuncis i edictes
 • Contractació:
  • PSCP: plataforma de Serveis de Contractació Pública
  • e-Licita: licitacions electròniques
  • e-Subhasta: subhasta electrònica
  • TEEC: tramitador d’expedients de contractació
  • Registre públics de contractes: registre de contractes
 • Identitat digital i signatura electrònica:
  • VÀLid: integrador de serveis d’identitat digital de Catalunya
  • Portasignatures: gestió de processos de signatura de documents
  • T-CAT: certificats digitals per a les administracions
  • ER- idCAT: entitat de registre idCAT
  • PSA: Plataforma de Signatura Avançada
  • Segell de temps: marca de temps fiable i segura
 • Acompanyament a la transformació digital
  • Seguretat (CESICAT): assessorament en la seguretat dels sistemes d’informació
  • E-SET: el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna
 • Relació entre administracions
  • Via Oberta: intercanvi de dades entre administracions
  • EACAT Tràmits: tramitació interadministrativa
  • SIGNA: sala virtual de signatura de convenis i altres documents
 • Serveis Socials
  • HÈSTIA: gestió de serveis socials
 • Gestió documental
  • DESA’L: repositori d’expedients/documents en tràmit
  • iARXIU: preservació i arxiu electrònic
 • Registre
  • ERES: registre d’entrada i sortida
  • CÒPIA: còpies autèntiques
  • Registre unificat (MUX): registre integrat dels serveis AOC

Dades

Fer un inventari de tots aquells tractaments de dades. Preventivament, cal fer l’avaluació de l’impacte de la utilització de mitjans electrònics sobre la privacitat, prèviament a la implantació dels serveis, pel que fa a la tramitació del procediment electrònicament.

L’Administració recull moltes dades personals, perquè les necessita per complir les seves obligacions i donar els serveis que li demanen. Per evitar un ús arbitrari d’aquestes dades, s’estableix un conjunt d’obligacions regulades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Algunes obligacions serien, a tall d’exemple: facilitar el dret d’informació; obtenir el consentiment, si escau; legitimar les cessions de dades, i implantar les mesures de seguretat.

 • Anàlisi d’inventari programari i maquinari
  • Creació d’un inventari exhaustiu d’ordinadors, electrònica de xarxa, dels equips d’impressió i dels seus consumibles -programari (software), maquinari (hardware), entre d’altres.
  • Creació de mapes del programari (software) instal·lat en els ordinadors.
  • Pautes adequació i actualització
  • Creació i manual de bones pràctiques
 • Gestió de compres Tic i millora d’estalvi (no inclou software a mida)
  • Compra segons requisits mínims inventari
  • Recepció i comprovar la compra

Anàlisi i gestió de parc d’impressores i digitalització.

 • Valorar amb quines eines milloraria el servei de impressió, escaneig, fax...
 • Formació al personal de tasques de perfil baix
 • Configurar el programari
 • Informàtica i sistemes
  • Mantenir i reparar tota la infraestructura d’equips informàtics, servidors, i infraestructures de virtualització.
  • Preparar els equips suport remot a traves d’Internet.
  • Comprar el material per a la reparació i manteniment.
 • Seguretat i xarxes
  • Implantar el servei del CESICAT per veure les deficiències del web municipal, i altres serveis prestats a traves d’internet i el posterior anàlisi.
  • Proposta i aplicació de mesures correctives en base als informes del CESICAT.
  • Establir protocols per salvaguardar les còpies de seguretat
  • Definició de polítiques de seguretat en tallafocs en base a grups d’usuaris o màquines, així com aplicació de polítiques de restricció a la xarxa pública i privada
  • Programació i instal·lació de commutadors (switch),  encaminadors (routers) i tallafocs (firewalls)
  • Interconnexió de seu amb altres edificis via VPN site a site (connector edificis)
 • Seguretat i xarxes
  • Assessorament jurídic del reglament de teletreball
  • VPN Client 2 Site (Treballador <-> Organització)
 • Prestar assistència en l’àmbit de l’administració electrònica:
  • Cedir una instància d’ús del programa de gestió d’expedients i gestió documental, d’ara endavant PROGRAMA, a l’ens que ho sol·liciti.
  • Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del PROGRAMA i emmagatzemar la informació que es generi mitjançant aquest.
  • Ocupar-se del manteniment del PROGRAMA que inclou, la disponibilitat del sistema, el rendiment i els canvis de versió.
  • Assumir la direcció d’implementació del PROGRAMA, que inclou les funcions següents:
 1. Gestionar i supervisar el projecte de desplegament del PROGRAMA.
 2. Gestionar la configuració i parametrització del sistema.
 3. Prestar suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats per la implementació del PROGRAMA.
 4. Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents electrònics.
 5. Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei.
 • Posar a disposició del ens que ho sol·liciti un equip d’implementació del PROGRAMA integrat per professionals amb competències jurídiques, arxivístiques i en tecnologies de la informació i de la comunicació, que amb la col·laboració del personal del ens sol·licitant, desenvolupi les funcions següents:
 1. Acompanyar i donar suport durant la implementació del PROGRAMA.
 2. Assessorar sobre els canvis organitzatius derivats de la implementació del PROGRAMA, entre d’altres, la metodologia de treball del registre, l’atenció a ajuntaments i ciutadans i l’arxiu.
 3. Assessorar sobre com simplificar els processos i explotar les funcionalitats que ofereix el PROGRAMA, definir les tipologies d’expedients i procediments electrònics.
 4. Identificar, dissenyar, sistematitzar, parametritzar i configurar un catàleg de tràmits electrònics.
 5. Gestionar els usuaris del PROGRAMA.
 6. Assessorar en relació amb els canvis normatius que afectin a l’expedient electrònic.
 7. Organitzar sessions formatives i informatives adreçades al personal del ens per a la implementació del PROGRAMA.
 • Un cop implementat el PROGRAMA, oferir un servei de suport en relació amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del PROGRAMA.

L’activitat d’assistència es durà a terme indistintament des de les dependències del Consell Comarcal o presencialment des de les dependències del ens sol·licitant.

Persones usuàries:

Personal dels ens locals de la comarca.

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 14:00