Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental. Indicadors de l’any 2022 i primeres dades del 2023

Dilluns, 27 de novembre de 2023

L'Informe de conjuntura analitza dades d'ocupació, competitivitat territorial i context econòmic de la comarca. Tot amb l’objectiu de poder analitzar millor la conjuntura i l’estructura socioeconòmica de la comarca i ajudar a tenir elements per a l’anàlisi i el disseny de les polítiques públiques que s’hi desenvolupen.

L’Informe analitza i interpreta els principals indicadors socioeconòmics de la comarca, recull dades fins al primer semestre de 2023  i apunta  previsions sobre la seva possible evolució, analitzant la comarca dins l’entorn metropolità, el  país  i el context europeu.

L’estructura productiva del Vallès Oriental (PIB 2021), es caracteritza per l’important contribució del sector Serveis: (57,30%), molt per sota del que aquest sector representa en el PIB català (74,00%). De fet, el fort pes del sector industrial a la comarca (37,20%), és el que explica que a l’estructura productiva comarcal el pes del sector serveis sigui inferior (al conjunt català la indústria tot just arriba a representar el 19,60%). Aquesta estructura sectorial del PIB es manté pràcticament inalterable en els darrers anys, i a nivell metropolità només l’Alt Penedès registra unes dades similars.

En termes d'ocupació i estructura prodcutiva, l’any 2022 es recupera la demografia empresarial, tot i que de forma diferenciada per activitat econòmica. El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,25% l’any 2022 respecte a un any enrere, fins a les 11.826 empreses

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement major entre la població assalariada, que durant l’any 2021 i 2022 ha registrat una variació superior al 4%, mentre que les xifres de població autònoma van mostrar un major creixement l’any 2021 (+1,68%) que el 2022 (-0,87% interanual): de fet, tant a la comarca com al conjunt català es repeteix la tònica de creixement de la població assalariada en un context de disminució de les afiliacions per compte propi, disminució que en aquests primers trimestres de 2023 també estem observant. En l'àmbit de la població assalariada es registren xifres positives vinculades al sector de la construcció, les activitats vinculades al sector energètic i també les vinculades al transport. 

 

 

 

Darrera actualització: 27.11.2023 | 10:26