Carta de Serveis

Carta de Serveis Observatori-Centre d'Estudis


(Aprovada en la Comissió de Govern del 26 de gener de 2022).

Nom del Servei

Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental

Marc estratègic del Servei (missió i objectius)

Missió:


- Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i la tramesa de diferents informacions i documents.

- Elaborar estudis i anàlisis sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la comarca.

- Fer previsions, si s’escau, amb la voluntat de millorar la planificació de les actuacions que cal dur a terme en un futur immediat i així donar resposta als problemes futurs.

 • - Promoure la recerca de dades, estudis i anàlisis d’àmbit local i posar en valor les dades més territorialitzades així com la seva difusió.

Objectiu 1: - Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna com externa, a partir de la plataforma “L’Observatori del Vallès Oriental”, a l’espai de la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Objectiu 2: - Editar notes informatives, butlletins, notes monogràfiques i informes que actuïn com a instrument per a l’anàlisi de la comarca.

Objectiu 3: - Millorar i potenciar la difusió i comunicació de dades estadístiques a través de reforçar notes informatives i butlletins amb nous formats gràfics com les infografies i la comunicació 2.0.

Objectiu 4: Generar, compartir i difondre informació, preferentment d’àmbit local i supramunicipal o amb influència sobre aquests, que aporti  coneixement i ajudi a fomentar el debat, la reflexió i el disseny de propostes transversals per al territori i les diferents àrees de treball, tant municipals com del Vallès Oriental.

Objectiu 5: - Potenciar la difusió de la informació editada per l’Observatori-Centre d’Estudis amb el  servei de Newsletter, el qual envia quinzenalment tota l’activitat de l’Observatori-Centre d’Estudis, l’actualitat de l’àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal i una agenda amb activitats i formacions relacionades amb l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local.

Objectiu 6: - Potenciar el Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM) per a que aquest segueixi arribant a tots els alcaldes, regidors i tècnics de promoció econòmica de la comarca, tot adaptant-se a les seves necessitats.

Objectiu 7: - Potenciar el servei de comandes per a que aquest sigui un referent per a totes les regidories de promoció econòmica i desenvolupament local de la comarca. Seguir potenciant la difusió per a que la resta d’agents clau (patronals, sindicats, mitjans de comunicació, comunitat educativa, etc.) del Vallès Oriental utilitzin el servei.

Breu descripció del Servei

L'Observatori-Centre d'Estudis és un instrument de suport a la presa de decisions per tal que aquestes adquireixin un caràcter més estratègic. També és un element de suport per als tècnics que treballen en els diversos àmbits locals. L’existència d’un Centre d’Estudis permet l' anàlisi prèvia a l’hora de planificar o dissenyar actuacions facilitant que es pugui respondre millor a les necessitats reals del territori o les actuacions a desenvolupar des del propi Consell Comarcal. L’Observatori actua com a banc de dades, per tal d’aglutinar i guardar la informació relativa als municipis així com també fer difusió o recollir dades d’àmbits superiors amb incidència en l’àmbit local.

Web del Servei

Legislació aplicable

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis (art. 167, 175 i 303).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (art. 85 i 150).
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (art. 25,  28 i 30 ).

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 10). Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Relació de les línies de servei que es presten

Línia de servei 1: Publicació d’estudis i anàlisis socioeconòmics de la comarca del Vallès Oriental i dels seus municipis

Línia de servei 2: Servei de comandes i peticions d’informació socioeconòmica a mida

Línia de servei 3: Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM)

Per a cadascuna d'aquestes línies, el Servei comprèn les funcions següents:

◦ Recerca, seguiment i publicació de dades, aportar elements de reflexió i anàlisi.

◦ Comunicar i difondre estudis, informes o notes informatives que poden ser d'interès pel territori

◦  Atendre consultes relacionades amb les funcions i tasques pròpies de l'Observatori

◦Treballar de forma coordinada i en xarxa amb altres administracions supramunicipals en l'àmbit de la recerca, el coneixement i la difusió de les dades i la realitat territorial

◦Participar en els Grups de Treball d'àmbit comarcal per aportar, donar dades i dur a terme treballs de suport que serveixin per aprofundir en el coneixement estratègic del territori 

Àrea i unitat responsable del servei

Servei de Millora i Estratègica Corporativa (SMEC) (Gerència).

Equip tècnic

Cap de l'Àrea
Personal de coordinació: 1 persona
Personal tècnic: 1 persona

Altres unitats implicades

Servei transversal que  dóna suport i nodreix d’informació  a totes les àrees de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb una implicació especial de les àrees de:

Polítiques  Socials i d’Igualtat, Ensenyament, Desenvolupament Local i Turisme, Joventut, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Jurídics

Persones destinatàries

 • Els 39 ajuntaments de la comarca.
 • Mancomunitat de la Vall del Tenes
 • Consorci de Residus del Vallès Oriental
 • Agents socials i econòmics de la comarca
 • Ciutadania en general
 • Mitjans de comunicació

Com s’ha de sol·licitar el Servei

Per sol·licitar el suport o fer una comanda a l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental només cal contactar amb el servei, mitjançant:

 observatori@vallesoriental.cat 

938600700

Cost per a l'usuari/a (condicions d'accés)

El servei de comandes i sol·licitud d'informació de l'Observatori no té cost. Si es demanés una sol·licitud concreta d'assistència tècnica o servei continuat per dur a terme una tasca si que caldria assumir part del cost de despeses de la tasca del personal tècnic adscrit al Servei, previ acord entre les administracions implicades.

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

Seu electrònica del CCVR
Extranet de les administracions catalanes: www.eacat.cat

 C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers

938600700 (centraleta)

 observatori@vallesoriental.cat 


Qüestionari anual d'avaluació del Servei, amb informe de retorn dels resultats obtinguts, consultable al portal de transparència

Canals  de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

 observatori@vallesoriental.cat 

Instància genèrica 

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions

30 dies

Drets i deures dels usuaris/es del Servei

Drets:

 • Rebre un servei conforme als principis de col·laboració administrativa i lleialtat institucional, i a la resta de principis generals d’actuació de les administracions públiques, en els termes previstos per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.
 • Rebre informació i dades fiables, contrastades i de fonts oficials. En el cas de dades on es treballi amb fonts d’informació i documentació pròpies la metodologia,  l’anàlisi i ús de les dades serà argumentat, justificat i contrastable.
 • Disposar del retiment de comptes del Servei.
 • Lleialtat institucional per part del Consell Comarcal.
 • Formular suggeriments, queixes o reclamacions i rebre'n una resposta adequada.
 • Ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions i millores assolides.
 • Accedir en condicions d'igualtat a les instal·lacions del Consell Comarcal i als seus recursos electrònics.
 • Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades pel Consell Comarcal en els termes previstos a la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  
 • Obtenir la cessió dels drets de comunicació pública de les dades i informacions facilitades per part de l’Observatori

Deures:

 • Regir-se pels principis de col·laboració administrativa i lleialtat institucional, i per la resta de principis generals d’actuació de les administracions públiques, en els termes previstos per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.
 • Facilitar informació a base de dades veraces i oficials
 • Entregar les dades i les anàlisi sol·licitades sense restriccions d’ús sobre la seva difusió o ús, sempre que s’inclogui la cita a la font de les dades

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments  

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a donar resposta d'una consulta específica,  acotada i que no necessiti una tasca pròpia d’anàlisi o interpretació en un termini no superior a 5 dies.

 • Límit de temps entre l'inici de la consulta i la notificació corresponent a 5 dies.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a donar resposta de demandes que requereixin l’elaboració d’informes o anàlisis més aprofundides, amb recollida, interpretació de dades i elaboració de conclusions, en un termini no superior a 15 dies.

 • Límit de temps entre l'inici de la consulta i la notificació corresponent a 15 dies.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a mantenir una valoració de 7 sobre la qualitat del Servei o producte prestat en els qüestionaris de valoració que dugui a terme de forma periòdica.

 • Percentatge de valoracions iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a donar resposta d'una consulta específica,  acotada i que no necessiti una tasca pròpia d’anàlisi o interpretació en un termini no superior a 5 dies.

 • Límit de temps entre l'inici de la consulta i quan es lliura la resposta corresponent a 5 dies.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet, cada 15 dies, a enviar informació actualitzada sobre dades del territori, notícia o publicació d’interès als ajuntaments i als agents socials i econòmics del territori.

 • Nombre de lliuraments mensuals d'informació als ajuntaments i als agents socials i econòmics del territori.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Espai web, suport divulgatiu i  butlletins

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anual

Localització del servei i formes d'accés

 C. Miquel Ricomà, 46 de Granollers

 Estació de Granollers-Canovelles i Granollers Centre

  En bus: Transports Sagalés (info@sagales.com)

 En cotxe: Autopista A-7 (sortida 13) i C-17 Puigcerdà (Autovia de l'Ametlla, sortida 20)

 observatori@vallesoriental.cat 

 

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aquesta carta va ser aprovada per la Comissió de Govern del 24 de març de 2021 i mantindrà la seva vigència mentre no sigui modificada o substituïda per una de nova

Data de revisió /actualització prevista

Anualment es publicarà un informe de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat

 

 

 

 

                                                

 

Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:53
Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:53