Piscines d’ús públic

S'ntén per piscina d'ús públic, totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d’ús particular.

Per garantir que les condicions de les piscines no tinguin un efecte negatiu sobre la salut, la seguretat i el benestar dels usuaris, cal que els seus titulars vetllin pel manteniment d’unes correctes condicions higièniques i sanitàries de les instal·lacions i de la qualitat de l’aigua, mitjançant la implementació d’un pla d’autocontrol i d’un control oficial sobre la matèria.

Així mateix, la coresponsabilitat dels usuaris de les piscines possibilitarà la minimització dels riscos. En aquest sentit, els titulars de les piscines d’ús públic han d’establir unes normes de règim intern, que indiquen les pautes de comportament adreçades a la prevenció dels accidents i al manteniment de la higiene a les instal·lacions.

Els titulars de piscines que estiguin obertes al públic en períodes determinats de l’any han de comunicar a l’ajuntament corresponent la data d’obertura de cada temporada.

Legislació:

  • Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines
  • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic
Competències municipals:
 
1. L’autorització de les piscines que s’ubiquin en el seu terme municipal
2. L'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria
 
Darrera actualització: 2.08.2017 | 10:42
Darrera actualització: 2.08.2017 | 10:42