Carta de serveis

Carta de Serveis de Turisme


(Carta de serveis aprovada en el Ple de 27 de setembre de 2023)

  

Nom del servei

Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Marc estratègic del Servei (missió i objectius)

Missió:

Fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori.

Objectiu 1: 

Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (oferta i demanda).

Objectiu 2: 

Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca.

Objectiu 3:

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.

Objectiu 4:

Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.

Objectiu 5:

Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la Destinació Barcelona.

Breu descripció del Servei

Servei de Turisme forma part de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. El seu principal objectiu és donar suport als 39 municipis de la comarca i al sector privat alhora d'implementar un model de desenvolupament de turisme sostenible com un dels sectors econòmics dinamitzadors de la comarca.

Web del Servei

www.turismevalles.com

Legislació aplicable

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Relació de les línies de Servei que es presten

Línia de servei 1:

Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a l'oferta i la demanda.

Línia de servei 2:

Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca a través de projectes transversals.

Línia de servei 3:

Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.

Línia de servei 4:

Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.

Línia de servei 5:

Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la Destinació Barcelona.

Àrea i unitat responsable del Servei

Àrea de Desenvolupament Local

Equip tècnic

Personal tècnic: 3

Personal administratiu: 1

Altres unitats implicades

Serveis Econòmics, Serveis Jurídics, Persones i Valors, Presidència, Gerència i Àrea de Transformació digital i Innovació tecnològica
Desenvolupament Local

Persones destinatàries

Els 39 municipis de la comarca

Associacions del sector turístic de la comarca

Empreses del sector turístic de la comarca

Mitjans de comunicació, divulgació, agències de viatges i prescriptors

Ciutadania en general

Com s’ha de sol·licitar el Servei

turisme@vallesoriental.cat

 938600702

Cost per a l'usuari/a (condicions d'accés)

Conveni amb els 39 Ajuntaments en el que consta l'aportació econòmica. La resta d'usuaris gratuït.

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

Es porten a terme qüestionaris de valoració de les accions que es porten a terme al llarg de l'any. Aquests s'envien als participants de les accions.

Canals  de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

turisme@vallesoriental.cat 

Instància genèrica electrònica

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions

7 dies

Drets i deures dels usuaris/es del Servei

Drets:

Ser tractats amb respecte i deferència per part del personal del Consell Comarcal. Formular suggeriments, queixes o reclamacions i rebre'n una resposta adequada. Ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions i millores assolides gràcies a la participació dels usuaris/-es .

Obtenir respostes fàcils, entenedores i ràpides a les sol·licituds formulades. No haver de presentar documents no exigits per les normes o que ja estiguin en poder del Consell Comarcal. Accedir en condicions d'igualtat a les instal·lacions del Consell Comarcal i als seus recursos electrònics. Escollir lliurement els mitjans de relació i comunicació amb el Consell Comarcal. Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades pel Consell Comarcal en els termes previstos a la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Deures:

Presentar al Consell Comarcal la documentació i les dades d'identificació que siguin necessàries en les gestions o els tràmits duts a terme.

Facilitar al Consell Comarcal dades d'identificació veraces i autèntiques.

Destinar els recursos concedits, a través de conveni, a la finalitat per a la qual han estat concedits.

Respectar els terminis establerts en el conveni.

Conèixer i complir les determinacions previstes al conveni i la resta de normativa aplicable.

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments

1. El servei de turisme es compromet a fer la convocatòria de reunions i esdeveniments  entre 7 i 15 dies abans de la celebració d’aquest.

Marge de temps entre la convocatòria i la celebració de la reunió o esdeveniment d’entre 7 i 15 dies

En el cas de no assolir el compromís fixat, s’analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

2. El servei de turisme es compromet a donar resposta  a peticions d’informació, acotades, en un termini no superior a 7 dies.

Límit de temps entre l’inici de la consulta i la notificació corresponent no superior a 7 dies.

En el cas de no assolir el compromís fixat, s’analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

3. El servei de turisme es compromet a mantenir una valoració de 7 sobre la qualitat del Servei prestat en els qüestionaris de valoració que dugui a terme de forma periòdica.

Percentatge de valoracions iguals o superiors a 7 sobre 10 punts

En el cas de no assolir el compromís fixat, s’analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Enquesta de valoració de les accions definides

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anual

Localització del servei i formes d'accés

Consell Comarcal del Vallès Oriental

 Can Ribas - Centre de Recursos Agraris. Camí Antic de Vic, 10. 08520 Les Franqueses del Vallès (Corró d'Avall) elèfon:

turisme@vallesoriental.cat

 938600702

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aquesta carta va ser aprovada pel Ple del 27 de setembre de 2023 i mantindrà la seva vigència mentre no sigui modificada o substituïda per una de nova

Data de revisió /actualització prevista

Anualment es publicarà un informe de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat

 

Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:40
Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:40