Funcions

La Junta de Portaveus és l'òrgan d'assessorament sobre l’ordre del dia, del Ple, pot emetre informes, dictàmens, i d’altres. Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el president.

El Reglament Orgànic Comarcal estableix:

Secció segona: la Junta de Portaveus

Article 89. Naturalesa jurídica

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització comarcal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat pel president o presidenta del Consell Comarcal i els o les portaveus, titulars o suplents, de cada grup polític comarcal. A aquest efecte, cada grup designa un portaveu o una portaveu que el representa i que n’esdevé l’interlocutor.

Article 90. Atribucions

La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents: 1. Assessorar al president o presidenta en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions. 2. Conèixer de forma prèvia els assumptes d’especial transcendència per a la corporació. 3. Fer l’estudi, informe o consulta dels assumptes que el president o la presidenta decideixi sotmetre a la seva consideració. 4. Totes les altres previstes en aquest Reglament.

Darrera actualització: 18.02.2021 | 12:37
Darrera actualització: 18.02.2021 | 12:37