Normativa

Normativa LGBTI+

Catalana

►Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació DOGC 31 de desembre de 2020, núm. 8307

►Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008,del dret de les dones a erradicar la violència masclista

►Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
DOGC 17 d'octubre de 2014, núm. 6730

►Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions DOGC 17 de juliol de 2008, núm. 5175
BOE 7 d'agost de 2008, núm. 190

►Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
DOGC Núm. 5686 – 5.8.2010

►Decret 219/2018, de 9 d'octubre, del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals
DOGC 11 d'octubre de 2018, núm. 7724

Estatal

►Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI

►LLEI 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi civil en matèria de dret a contreure matrimoni.
BOE 157, de 2-7-2005

►Llei 3/2007, del 15 de març, reguladora de la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones (derogada)
BOE 16 de març de 2007, núm. 65

►LLEI 20/2011, de 21 de julio, del Registre Civil
BOE 22 de juliol de 2011, núm. 175

 

Darrera actualització: 16.01.2024 | 14:14
Darrera actualització: 16.01.2024 | 14:14