Migracions, acollida i antiracisme

    

 

 

Normativa de migracions, acollida i antiracisme

Catalana

►Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

►Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

►Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

►Pla de ciutadania i de les Migracions 2017-2020,aprovat per l'acord de govern GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

►Decret 264/2016, de 21 de juny, de la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria d'immigració estrangera, apatrídia, protecció internacional i retorn

►Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

►Decret 86/2008, de 15 d'abril, de la Taula de Ciutadania i Immigració

►Decret 125/2001, de 15 de maig, de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu Consell Assessor

►ACORD GOV/178/2020, de 29 de desembre, pel qual es crea el Programa temporal de desplegament de projectes cofinançats per mitjà de fons europeus en l'àmbit de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Estatal

►Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

►Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009

►Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral

►Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització

►Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part a l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu

►Ordre PRE/1490/2012, de 9 de juliol, per la que es dicten normes d'aplicació de l'article 7 del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membre de la Unió Europea i d'altres estats parts de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu

►Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària

►Reial Decret 203/1995, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’aplicació de la Llei 5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d’asil i de la condició de refugiat, modificada per la Llei 9/1994, de 19 de maig

►Reial Decret 865/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de reconeixement de l’estatut d’apàtrida

►Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades

►Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions

►Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

►Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d’assegurats ni beneficiaries del Sistema Nacional de la Salut

►Instrucció 01/2015 de 24 de febrer de 2015

►Més normativa relacionada amb l’àmbit sanitari

►UE

►Ordre PRE/1803/2011, de 30 de juny, per la qual s’estableix l’import de les taxes per tramitació d’autoritzacions administratives, sol·licituds de visat en frontera i documents d’identitat en matèria d’immigració i estrangeria

►Ordre PRE/1283/2007, de 10 de maig, per la que s'estableixen els termes i requisits per a l'expedició de la carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers que pretenguin accedir al territori nacional per motius de caràcter turístic o privat

►Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a la homologació i declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells de marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat

►No universitari

►Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel que es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residencia

►Ordre JUS/1625/2016, de 30 de setembre, sobre la tramitació dels procediments de concessió de la nacionalitat espanyola per residencia

Darrera actualització: 16.01.2024 | 14:14