Ajuts de Menjador Escolar

CONTACTE

 

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de les unitats familiars dels/les alumnes escolaritzats/des en centres d'ensenyament obligatoris i de segon cicle d'educació infantil sufragats amb fons públics de Catalunya del Vallès Oriental i als cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat de Catalunya on s’hagi implantat.

Els ajuts individuals de menjador són atorgats segons les Bases reguladores dels Ajuts de Menjador, basades en els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

Les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds al seu ajuntament de referència en el termini i forma establerts. Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, mares, tutors/es legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, a través dels ajuntaments.