Medi Ambient

Medi Ambient

L’Àrea de Medi Ambient desenvolupa els serveis en els àmbits següents:

 • Assistència tècnica de medi ambient i enginyeria als municipis
 • Avaluació ambiental d’activitats
 • Cooperació amb els ens locals per millorar l’eficiència en l’ús de l’energia
 • Col·laboració amb les agrupacions de defensa forestal (ADF) i amb la Federació d’ADF del Vallès Oriental
 • Tramitació de les sol·licituds relatives a l’accés motoritzat al medi natural
 • Inventari de camins
 • Sistema d’informació geogràfica (SIG)

 

                 


 

Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT)

La missió del Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.

El servei s’ofereix als ajuntaments en tres línies: enginyeria (des de 2007), arquitectura tècnica (2009) i arquitectura (2013), així com l’assistència tècnica d’habitatges.

Les funcions que es duen a terme són:

 • Planificar, proposar, dirigir, executar, fer el seguiment i assessorar sobre projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i enginyeria, arquitectura o arquitectura tècnica.
 • Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de seguretat, arquitectura o arquitectura tècnica i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments.
 • Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de seguretat, arquitectura o arquitectura tècnica i medi ambient sobre les obres i infraestructures.
 • Informar, proposar, dirigir, elaborar projectes i documents tècnics, dur a terme inspeccions, controls i coordinacions de seguretat i salut, fer el seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístics, les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i enginyeria, arquitectura o arquitectura tècnica.
 • Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors.
 • Col·laborar amb l’Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l’àmbit del medi ambient i l’enginyeria, l’arquitectura o l’arquitectura tècnica.

El serveis es presten, a dia d’avui, a 16 ajuntaments de la comarca i el grau de recomanació a altres administracions, segons les enquestes realitzades, és del 96,2%.


 

Servei Comarcal d'Oficina Tècnica (SCOT)

El Servei Comarcal d'Oficina Tècnica (SCOT) és un servei innovador que s’ofereix als ajuntaments per tal de millorar l’eficiència en la tramitació de documentació i assegurar així una qualitat òptima dels serveis gràcies a la concertació a escala comarcal.

Aquesta Oficina Tècnica va néixer amb la voluntat d’oferir un servei especialitzat, de qualitat i eficient per donar resposta a peticions del ajuntaments. Actualment, les línies d’actuació són:

 • Projectes, memòries i estudis de programació d’equipaments, via pública o serveis municipals.
 • Expedients de contractació, gestió, manteniment o millora de serveis o béns municipals.
 • Plans i informes d’autoprotecció d’activitats o equipaments municipals.
 • Documents i informes d’avaluació ambiental estratègica de plans municipals.

La dedicació del servei s’ha orientat sobretot a documentació relacionada amb la millora de camins, la mobilitat, els serveis municipals, les zones verdes, l’edificació i l’urbanisme.

Al llarg dels anys s’ha constatat que el cost dels serveis d’oficina tècnica ha estat molt eficient per als ajuntaments, ja que de mitjana ha representat menys d’un 2% del preu o valor del contracte i no ens consta que cap ajuntament hagi obtingut un pressupost més favorable per al mateix servei ofert per l’Oficina Tècnica del Consell Comarcal.


 

Servei Comarcal de Gestió Energètica i d'Aigua (SCGEA)

El Servei Comarcal de Gestió Energètica i d’Aigua (SCGEA) es va posar en funcionament l’any 2015 prestant servei a 5 municipis de la comarca. El 2019 ja són més de la meitat dels municipis de la comarca, un total de 22, els beneficiaris de SCGEA.

Aquest Servei pretén millorar el model de gestió de recursos de les diferents administracions públiques locals. És per això que s’ofereix una anàlisi intensiva de les factures i contractes de l’Ajuntament que demandi el servei.

El pla de treball contempla la revisió de factures (per tal de detectar les partides que disparen més el pressupost), la optimització de contractes (comprovant que les potències i tarifes contractades siguin les adients), així com altres propostes de millora (com la detecció de consums innecessaris i ocults, recomanacions de bones pràctiques, etc.).

El volum de de gestió de més d’un miler de centres de consum, gairebé 1200 subministraments i més de 14.000 factures anuals revisades. Els resultats obtinguts als diferents municipis beneficiaris han estat, en general, molt positius assolint estalvis anuals de més de 60.000€ en algun cas.


 

Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental (PCAA)

La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) és l’òrgan ambiental del Consell Comarcal competent per a l’avaluació de les sol·licituds de llicència ambiental en aquells municipis de menys de 50.000 habitants que no disposen de ponència municipal, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les seves funcions són:

 • Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’intervenció administrativa ambiental sobre les activitats.
 • Informar i avaluar les sol·licituds de llicència ambiental, modificacions d’activitats, actuacions de control i revisions de llicència en relació amb les activitats de les quals la competència d’avaluació correspon al Consell Comarcal d’acord amb la normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats.
 • Exercir les competències municipals d’avaluació, control i inspecció de les activitats de les quals la competència d’avaluació és municipal, en el cas que els ajuntaments corresponents haguessin encarregat aquestes actuacions al Consell Comarcal, d’acord amb el que estableix la normativa de règim local.
 • Respondre consultes sobre la classificació i tramitació d’activitats d’acord amb la normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats.

El servei es destina als municipis de la comarca del Vallès Oriental amb menys de 50.000 habitants que no tinguin constituït l’òrgan ambiental propi.

Composició:

 • President/a, el conseller comarcal de l’Àrea de Medi Ambient, per delegació
 • Secretaria/ària del Consell Comarcal
 • Gerent del Consell Comarcal
 • Cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori
 • Personal tècnic de l’Àrea de Medi Ambient i Territori

 

Col·laboració amb Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)

Una de les missions de l’àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal és cooperar amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la comarca, així com la Federació d’ADF del Vallès Oriental.

Es vetlla per la coordinació dels treballs de prevenció d’incendis forestals i de millora de la xarxa veïnal i rural de camins en municipis de muntanya amb les actuacions desenvolupades per les ADF, mentre es dóna suport als ajuntaments en les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals.

A més, es col·labora i fa el seguiment dels treballs desenvolupats per la persona tècnica forestal de la Federació d’ADF del Vallès Oriental.


 

Accés Motoritzat al Medi Natural

El servei d’Accés Motoritzat al Medi Natural té per objectiu garantir la conservació del patrimoni natural de la comarca, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

Per això s’encarrega de:

 • Gestionar les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin activitats amb accés motoritzat al medi natural.
 • Donar compte de les comunicacions rebudes al Departament competent en matèria de medi ambient.
 • Suspendre totalment o parcialment l’exercici de les activitats comunicades per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la protecció del medi.
 • Informar sobre les limitacions i les prohibicions que afectin camins de titularitat dels ens locals situats fora dels espais naturals declarats de protecció especial.

 

Inventari de camins

L’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal s’encarrega d’elaborar l’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents a la comarca, per a la catalogació del conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols.

A més, també elabora un document imprès normalitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, on es fa constar la titularitat del vial amb les seves característiques funcionals i tècniques, juntament amb qualsevol altra circumstància que pugui resultar d’interès.


 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

El Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) és una eina informàtica pensada per facilitar la gestió de la informació territorial, que ens permet interrelacionar o integrar informació sobre diferents fenòmens o elements territorials basant-se en la seva localització i relacions en l’espai, amb estructuració per capes temàtiques com pot ser, la xarxa viària, la xarxa hidrogràfica, l’altitud o d’altres.

El SIG ofereix la possibilitat d’encreuar aquestes dades, per tal de facilitar la tasca i donar una nova eina de treball i d’informació. Cal destacar que aquest informació és fàcilment accessible i es pot encreuar amb dades sobre les rutes de transport escolar, el cercador d’empreses del Vallès Oriental o l’inventari de camins, entre d’altres.


 

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

El Consell Comarcal té subscrit un conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i d’altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local.

Dins les funcions d’aquest servei s’hi troba:

 • Coordinar, inspeccionar i fer el seguiment tècnic i administratiu de les certificacions de les obres municipals i supramunicipals.
 • Rebre la informació referent a la contractació i l’execució de les obres i serveis.
 • Contractar les obres o serveis, per iniciativa pròpia, per encàrrec o delegació dels ajuntaments.
 • Efectuar els pagaments als ens beneficiaris.

Notícies

Darrera actualització: 27.10.2021 | 17:04