Coneixement del Mercat de Treball

El mercat de treball és l’àmbit on es produeix la interrelació entre l’oferta i la demanda d’ocupació, és a dir, el punt de trobada entre oferta i demanda.

És important tenir coneixement del funcionament del mercat de treball de la zona i del comportament de les ocupacions per poder prendre una decisió en relació amb l'objectiu professional que es busqui.

El mercat de treball pateix canvis importants contínuament, tant des de l'aspecte sociològic, com des de l'econòmic i el tecnològic. Aquests canvis han propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'unes altres.

A continuació, mostrem una breu explicació de diversos conceptes relacionats amb el mercat de treball, amb l’objectiu de facilitar la recerca de feina a totes les persones que ho necessitin.

 • Recursos ocupacionals de la comarca

Són eines que disposen cada un dels municipi de la comarca, amb l’objectiu de facilitar a les persones la seva integració al mercat de treball. Com per exemple: dades de contacte del Servei Local d’Ocupació, dades de contacte de l’Oficina de Treball, cercador de cursos del SOC, dades de contacte dels centres educatius i formatius, conèixer els recursos que hi ha per a persones amb diversitat funcional, informació relacionada amb garantia juvenil, oficina jove i el servei de joventut.

En aquest enllaç podeu veure tota la informació:

 • Cercador d'oficines de treball

Indicant el codi postal o la localitat del vostre lloc de residència s’obté informació de l’oficina de treball i/o punt d'auto-servei que us correspon.

En aquest enllaç podeu accedir al cercador:

 • Contracte de treball

Un contracte de treball és un acord entre l’empresari/ària i el/la treballador/a, segons el qual el/la treballador/a presta determinats serveis per compte de l’empresari/ària a canvi d’una retribució.

El contracte ha de respectar el contingut i les lleis laborals (l’Estatut dels/de les Treballadors/res) i el Conveni Col·lectiu aplicable que ha de constar en el contracte.

El contracte ha de recollir les condicions de la relació laboral, com ara:

 • Identitat d'ambdues parts.
 • Data d'inici i, si es tracta d'un contracte temporal, durada previsible.
 • Domicili social de l'empresa o de l'empresari\ària o del centre de treball on el treballador/a prestarà els serveis.
 • Categoria o grup professional.
 • Salari base inicial i complements salarials, i també periodicitat del pagament. El sou s'ha d'ajustar al conveni corresponent i ha de ser igual o superior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
 • Durada i distribució de la jornada laboral.
 • Durada de les vacances.
 • Conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral.
 • Durada del període de prova, si està estipulat.

Segons les modalitats dels contractes de treball els podem classificar:

 • Segons la seva durada: poden ser contractes temporals o contractes indefinits.
 • Segons la jornada de treball: poden ser a temps complerts o a temps parcial.

En aquest enllaç podeu veure la guia de contractes del SEPE, on recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació:

 • Estatut dels/ de les treballadors/res

L’Estatut dels/de les treballadors/es és el marc legal on es regulen els requisits bàsics per a les diferents formes de contractació.

L’Estatut dels/de les treballadors/res estableix unes condicions mínimes per sota de les quals s’estarien vulnerant els drets dels/de les treballadors/res i que poden ser millorades pels Convenis Col·lectius i pels Contractes de Treball. Aquestes condicions es determinen en llarg dels 92 articles que posseeix i en els seus diferents apartats i disposicions addicionals.

Entre d’altres reuneix tots aquests drets i parla de:

 • Els drets i els deures dels treballadors/res.
 • Les modalitats del contracte de treball.
 • La durada del contracte de treball i en què consisteix el període de prova.
 • Drets i deures derivats del contracte de treball.
 • Sistemes de classificació professional.
 • Salaris i garanties salarials, aquí es defineix què és el Salari Mínim Interprofessional (SMI).
 • La jornada laboral: torns, treball nocturn, ritme de treball, descansos, vacances i permisos.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Suspensió del contracte laboral: causes i efectes de les suspensions i tipus de suspensions que existeixen.
 • Drets de la representació col·lectiva i de reunió dels/de les treballadors/res a l'empresa, procediments electorals.
 • Negociació col·lectiva i dels convenis col·lectius.
 • Infraccions laborals.

En aquest enllaç podeu veure el document:

 • Conveni col·lectiu

El conveni col·lectiu és un pacte entre els/les treballadors/res i els/les empresaris/ies a través del qual es fixen les condicions per les quals han de regir-se les relacions laborals dins del seu àmbit d'aplicació.

El contingut del conveni pot abastar totes les qüestions relatives a les condicions de treball: jornada, horari, règim de vacances, grups professionals, organització del treball, promoció i ascensos, retribucions, els drets dels representants dels treballadors, els drets en relació a la seguretat i salut en el treball, les clàusules relatives a la igualtat d'oportunitats, a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a l'assetjament moral i sexual, i qualsevol altra matèria relativa a les condicions en què es desenvolupen les relacions laborals.

En aquest enllaç podeu accedir al cercador de convenis col·lectius del CIDO:

 • Coneixement de les ocupacions

  Abans d’iniciar el procés de recerca de feina és important concretar quin lloc de treball voleu aconseguir, tenint en compte les vostres preferències laborals i personals. És recomanable cercar informació relacionada amb l’ocupació com per exemple: tasques a fer, jornada i horari de treball, retribució segons conveni, etc. per valorar i decidir quina és l’ocupació que més s’ajusta a les vostres necessitats.

  Barcelona Activa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ofereixen informació sobre ocupacions del mercat laboral. Mitjançant aquests cercadors podeu identificar aquelles sortides que millor s’adeqüen al vostre perfil i obtindreu informació detallada sobre tasques i responsabilitats, formació més adequada, convenis, estudis i experiència requerida, competències necessàries i recomanacions per a cada lloc de treball.

  En aquests enllaços podeu accedir als cercadors:
 • Mapa ocupacional

El mapa ocupacional és un document que conté informació relacionada amb el lloc de treball, descripció, formació que es requereix, tasques i funcions, competències necessàries per desenvolupar-lo, així com un model d’entrevista per competències per l’ocupació i una fitxa de recollida d’indicadors de les competències.

Des del Consell Comarcal posem a la vostra disposició 12 mapes ocupacionals amb sortides a la comarca. D’aquesta manera, tant les empreses que tenen entre els seus llocs de treball aquestes ocupacions, com les persones que tenen interès per treballar en elles, poden trobar informació concreta sobre aquestes ocupacions.

A la web de l’Ajuntament de Manlleu (Osona) es poden veure altres mapes ocupacionals.

 • L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental

L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental és un instrument de suport a la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament per tal que aquestes adquireix un caràcter més estratègic. També és un element de suport per al personal tècnic i polític que treballen en els diversos àmbits locals. Així, l'Observatori edita de manera periòdica  notes informatives, butlletins i monografies amb l'actualització de dades de mercat de treball, desenvolupament local (atur, contractació, estructura productiva i altres) amb l'objectiu que sigui un instrument per a l’anàlisi de la comarca. Des de l'Observatori també es vol dur a terme un treball d’anàlisi que ajudi la planificació estratègica i al coneixement global de la comarca. 

En aquest enllaç podeu consultar el conjunt de publicacions i altres dades d’interès:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 28.10.2020 | 09:24
Darrera actualització: 28.10.2020 | 09:24