Treball i Formació

El programa Treball i Formació és una mesura del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per afavorir la incorporació al mercat de treball de col·lectius més vulnerables. Aquest programa es desenvolupa a través de les administracions locals i aporta experiència laboral i formació a les persones participants.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental realitza aquest programa des de l’any 2013 en col·laboració amb els ajuntaments i entitats públiques de la comarca.

El programa consisteix en la contractació i la formació en competències transversals de persones que estan en situació d’atur, aquesta formació s’imparteix dintre de l’horari laboral del treballador.

Els Programes de Treball i Formació estan regulats per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Actualment el Consell Comarcal gestiona les següents convocatòries:

 

Convocatòria TRFO Línia DONA 2022

Persones beneficiàries:

  • Dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.

Dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions de la línia DONA del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).

 

 

Convocatòria TRFO Línia MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS 2023

Persones beneficiàries:

  • Persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • Persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
  • Dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.

Dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

  • Persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL) (ref. BDNS 667328).

 

Convocatòria TRFO Línia ACOL 2022

Persones beneficiàries:

a)   No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.

b)   Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que consta a l'article 9.2 d'aquesta Resolució. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres públics.

c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949)

 

Convocatòria TRFO Línia Trans*

Persones beneficiàries:

  • Persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA) (ref. BDNS 64023).

Darrera actualització: 20.10.2023 | 12:35
Darrera actualització: 20.10.2023 | 12:35