Condicions accés servei

Criteris i condicions d’accés al servei de transport escolar per al curs 2022/2023

Servei de transport escolar obligatori i no obligatori

Qui pot fer ús del transport escolar obligatori?

L'alumnat d'educació obligatòria que, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s'escolaritzi fora, en un centre educatiu proposat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tant aquell alumnat que no s’escolaritzi en un centre proposat pel Departament d’Ensenyament i voluntàriament s’escolaritzi en una altre centre, sigui públic o privat, de la mateixa o diferent localització, no tindrà el servei de transport gratuït.

Qui pot fer ús del transport escolar no obligatori?

Si en el municipi de residència hi ha oferta educativa del nivell i hi ha una ruta de transport escolar, també es pot sol·licitar una plaça en el servei presentant la sol·licitud/compromís de demanda del servei abonant el preu públic corresponent i fent ús d’alguna de les parades establertes.

El preu públic del servei serà recaptat pel Consell Comarcal en el número de compte que la família faciliti en dos cobraments iguals al mes de novembre 2022 i al mes de febrer de 2023.

Podran utilitzar el servei de transport escolar els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris en el cas que hagi places vacants en els vehicles contractats i no hagi coincidència horària amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents. L’assignació de places a alumnes d’ensenyaments postobligatoris no es farà efectiva fins el moment en que s’hagin estabilitzat les rutes ja iniciat el curs escolar.

Criteris generals de gestió i funcionament del transport escolar

Pel que fa a les rutes i l’atorgament de places:

El Consell Comarcal té la voluntat de mantenir, per aquest proper curs, els serveis que estan establerts tal com s’han prestat fins ara. Tot i així, el Departament d’Ensenyament no ha informat quina serà la partida pressupostària pel transport escolar no obligatori per al curs 2022/2023. Per tant, tots els serveis quedaran subjectes a aquesta circumstància.

Amb relació a les rutes de transport no obligatori no hi haurà increment d’autocars per al transport escolar del curs 2022/2023. Per tant, les rutes i els recorreguts seran els mateixos que en aquest curs. Així mateix informem que, en el cas que el número d’inscrits a una ruta sigui inferior a 20, el Consell Comarcal pot decidir suprimir-la. Així el servei escolar de transport no obligatori resta subjecte a les necessitats d'escolarització en un determinat municipi, a les consignacions pressupostàries existents i als criteris d’accés prioritaris i per aquest ordre següents:

 1. Informe de serveis socials que justifiqui la necessitat del servei i la manca de recursos propis.
 2. Fer ús del transport escolar tant al matí com a la tarda en tot el curs escolar.
 3. Major distància des del domicili de la persona usuària al centre escolar en detriment a una distància menor.
 4. Tenir un germà o germana, o més d’un o una, que ja tingui atorgat l’ús del servei de transport escolar ofert pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. I en el cas d’empat en tots els criteris d’accés, tindran prioritat les sol·licituds presentades amb anterioritat al registre d’entrada.

A més dels criteris anteriors, en el cas dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.

En ambdós casos anteriorment descrits, l’alumnat que no hagi obtingut plaça s’inclourà en una llista d’espera per a cobrir les eventuals baixes que es produeixin durant el curs escolar.

Pel que fa a l’assistència i la recollida dels usuaris:

Els usuaris del transport no obligatori que no facin servir el transport habitualment, sense causa justificada, perdran la plaça automàticament.

En el cas que el responsable de recollir a la parada un usuari no hi vagi i l’alumne no estigui autoritzat per quedar-se sol mitjançat la presentació del document normalitzat, haurà de continuar trajecte fins al final de ruta i després serà acompanyat a la Guàrdia Urbana o a l’autoritat competent corresponent.

Altres consideracions a tenir en compte en relació amb als el servei.

Els usuaris del transport escolar han de respectar la normativa per a la utilització del servei següent:

 1. Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i resolució de problemes.
 2. Respectar la dignitat i els drets del personal del servei com a persones i com a treballadors.
 3. Atendre a les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats.
 4. Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions de transport i complir la normativa d’ús pròpia dels vehicles de transport col·lectiu.
 5. Presentar-se en la parada a la hora indicada i el mateix a la sortida del centre
 6. Complir les normes i els procediments per a l’ús i gaudi del servei.
 7. Utilitzar l’itinerari i la parada que tenen assignada d’acord amb la sol·licitud/compromís de demanda del servei.
 8. Els alumnes no podran canviar d’itinerari ni de parada si no és amb una autorització del Consell Comarcal.
 9. Ser puntuals a les parades.
 10. Accedir i baixar del vehicle de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar.
 11. Durant el trajecte, els alumnes han d’estar asseguts correctament en el lloc que els assignin les persones encarregades dels servei de transport.
 12. Els altres que preveu la normativa de referència

Les persones encarregades de fer l’acompanyament vetllaran perquè el servei es faci en ordre, amb els alumnes asseguts i els cinturons cordats per tal de garantir la seguretat dels usuaris. Així mateix s’encarregaran de fer seguiment de l’assistència en cadascun dels trajectes.

Els acompanyats tindran coneixement i actuaran d’acord amb el que estableix Protocol de gestió de les incidències i actuacions en situacions d’excepcionalitat i emergència i sempre d’acord amb les indicacions que, a través del seu servei de coordinació, traslladi el Consell Comarcal.

 

 

Darrera actualització: 26.05.2022 | 13:44
Darrera actualització: 26.05.2022 | 13:44