Qui som

Què és el Sistema públic de serveis socials?

És el conjunt d’ajudes, projectes, programes, equipaments i prestacions destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament.
Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada reconeguts i concertats per l’Administració.
S’organitza en xarxa per facilitar la coordinació i col·laboració entre els centres i els professionals que hi intervenen. És la xarxa de serveis socials d’atenció pública.

Quina és la finalitat dels serveis socials?

Assegurar el dret a les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida.
Cobrir les necessitats personals bàsiques i socials.
Promoure l’autonomia personal.
Prevenir les situacions de risc.
Complir la Llei de serveis socials.

A qui s’adreça el Sistema públic de serveis socials?

A totes les persones, especialment les que necessiten ajuda i suport per fer front a determinades situacions de necessitat personal bàsica, com per exemple:

Discapacitat física, intel·lectual o sensorial
Malalties mentals i malalties cròniques
Manca d’habitatge o desestructuració familiar
Drogodependències i altres addiccions
Violència i delinqüència juvenils
Persones grans
Violència masclista i familiar
Discriminació o pobresa
Exclusió i urgència social

Els ciutadans i ciutadanes d’altres països poden accedir als serveis socials bàsics. Per accedir als serveis socials especialitzats, han de tenir residència legal a Catalunya.

Com s’organitza el Sistema públic de serveis socials?

El Sistema públic de serveis socials s’organitza en serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Serveis socials bàsics

Les àrees bàsiques de serveis socials són el punt d’accés al Sistema de serveis socials més immediat i proper a la persona usuària.
Inclouen els serveis següents:

Informació, orientació i valoració de necessitats
Ajuda a domicili i servei de teleassistència i telealarma
Acolliment residencial d’urgència
Menjador social
Centres oberts per a infants i adolescents

Van a càrrec d’equips de professionals de diverses disciplines.
Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir.

També poden promoure mesures d’inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Tramiten les prestacions econòmiques d’urgència social, les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal, i les altres que els siguin atribuïdes.
Els municipis de més de 20.000 habitants tenen competències en serveis socials bàsics.

Darrera actualització: 10.02.2022 | 14:26
Darrera actualització: 10.02.2022 | 14:26