Serveis a les persones

 • Accions per delegació de competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de Joventut

  Objecte:

  • Assumir les funcions assignades al Consell Comarcal segons la delegació de competències.
 • Accés motoritzat al medi natural

  Objecte:

  • Garantir la conservació del patrimoni natural de la comarca, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.
 • Agenda escolar

  Objecte:

  • Ajudar l’alumne a planificar el seu treball i facilitar la comunicació entre la família i el centre.
 • Ajuts de menjador

  Objecte:

  • Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador, a l’alumnat matriculats en centres educatius de la comarca sostinguts amb fons públics de Catalunya que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.
 • Ajuts individuals de desplaçament obligatoris

  Objecte:

  • Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, quan no sigui possible l’establiment del servei de transport escolar.
 • Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

  Objecte:

  • El manteniment, la conservació i la difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i primordial d’informació per preservar la memòria històrica; custodiar documentació de valor administratiu i permanent d’institucions públiques de la comarca.
 • Consell consultiu de la gent gran

  Objecte:

  • Garantir la participació de les pròpies persones, entitats i associacions que representen les persones grans, amb la finalitat de millorar el benestar integral i la seva qualitat de vida.
 • Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Un dels objectius generals del Consell Comarcal, que estableix el Pla d’Actuació Comarcal, és el foment de l’activitat econòmica, la millora de les condicions i la qualitat de vida, la protecció del medi ambient i la col·laboració amb altres administracions i entitats públiques. n aquest sentit, ha fet un esforç per oferir un bon servei amb el màxim d’eficiència i eficàcia possible municipis i ens locals en l’àmbit de la cooperació.
 • Emissió d'informes

  Objecte:

  • La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.
 • Foment de l’ocupació

  Objecte: 

  • Dur a terme accions que tenen per objecte desenvolupar polítiques actives d’ocupació destinades a reduir la taxa d’atur a la comarca, mitjançant programes específics que inclouen la formació de qualitat de les persones aturades, l’orientació, la prospecció empresarial i la inserció laboral.
 • Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

  Objecte:

  • Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.
 • Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori. El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local i alhora aportar coneixement i dades que ajudin al disseny de les actuacions i polítiques publiques que es duen a terme des de l’àmbit comarcal..
 • Oficina Comarcal del Consum

  Objecte:

  • Informar les persones consumidores dels seus drets i deures i tramitar les consultes, queixes, reclamacions, denúncies o sol·licituds d’arbitratge que se’n derivin.
 • Oficina Comarcal de l'habitatge

  Objecte:

  • Prestar el servei d’assessorament als ciutadans/nes de la comarca per tal de donar a conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge, mantenir-lo, i conèixer quins són els processos que cal seguir per acollir-se a les iniciatives públiques en aquest àmbit; així mateix esdevé per als ens locals de la comarca un espai on poden trobar l’assessorament tècnico-jurídic adequat per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria.
 • Pla de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental

  Objecte:

  • El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19; es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els Consells Comarcals amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del Coronavirus a Catalunya.
  • Des de l’anunci d’aquesta mesura, la Taula Vallès Oriental Avança ha estat treballant en l’elaboració i execució del Pla per tal de donar resposta al més aviat possible a les necessitats econòmiques i socials detectades a la comarca, arribant a consensuar 12 línies de treball.
 • Programa d'Educació viària

  Objecte: 

  • Fomentar les conductes cíviques i responsables de l’alumnat en matèria d’educació viària.
 • Programa d'intercanvi de xeringues

  Objecte:

  • Ajudar els toxicòmans per via parenteral a adquirir hàbits i conductes més saludables i a prevenir les malalties infectocontagioses
 • Sector agroalimentari

  Objecte:

  • Donar suport a les empreses que produeixen i elaboren productes alimentaris i de qualitat al Vallès Oriental en la gestió empresarial, en els processos productius, la comercialització, la innovació i la cooperació entre empreses.
 • Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Aquest Servei està integrat en el Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i forma part de la xarxa de serveis de català que el Consorci per a la Normalització Lingüística té a tot Catalunya. S’adreça als ajuntaments, als ciutadans i a les empreses de les poblacions del Vallès Oriental que no disposen de servei de català, amb la finalitat de fomentar i promoure l’ús del català en tots els àmbits.
  • A la comarca hi ha 12 serveis de català: a Granollers, Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, Canovelles, Parets del Vallès, la Llagosta, Montornès del Vallès, Montmeló, la Garriga, Cardedeu, Sant Celoni i  Servei Comarcal.
  • El Servei Comarcal de Català està ubicat a les dependències del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, al carrer d'Enric Prat de la Riba, 84, 2a planta, de Granollers.
 • Servei d'acompanyants del transport escolar i del transport adaptat i assistit

  Objecte:

  • Acompanyar els alumnes que facin servir el transport escolar als centres d’educació primària, secundària i especial.
  • Acompanyar les persones les persones de la comarca que estan empadronades en qualsevol dels municipis que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, menys de 50.000 habitants, i que acrediten trobar-se en una situació de necessitat de transport adaptat assistit i que es volen desplaçar regularment a un servei especialitzat d’atenció diürna
 • sad Servei d'ajuda a domicili

  Objecte:

  • Gestionar el Servei d’Ajuda a Domicili dels municipis que sol·liciten la prestació del servei al Consell Comarcal.
  • Aquest servei és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones i/o famílies, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social, que es troben amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d'autonomia personal. Aquests serveis poden complementar-se amb altres modalitats d’atenció.
  • Impulsar i proveir un model de SAD adequat a les necessitats de les persones per tal que puguin romandre en la seva llar i entorn social, amb la millor qualitat de vida i autonomia, durant el major temps possible.
 • Servei d'atenció a la infància i adolescència (EAIA)

  Objecte:

  • L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar, distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels infants en situació de risc greu o  de desemparament i de llurs famílies.
 • Servei de Primera Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

  Objecte:

  • Promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, facilitant el seu procés d’acollida i integració.
 • Servei de certificació digital

  Objecte:

  • Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes i als ciutadans mitjançant idCAT, com a ens que col·labora amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 • Servei de menjador escolar

  Objecte:

  • Garantir el dret a l’educació, mitjançant la prestació del servei de menjador, la vigilància i les activitats interlectives, als usuaris dels centres docents de la comarca.
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:09
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:09