Serveis a les persones

 • Servei de teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere

  Objecte:

  • Oferir un servei tecnològic de suport immediat i protecció a les dones en situació de violència de gènere.
 • Servei de transport adaptat i assistit

  Objecte:

  • Prestar un sistema de transport amb servei d’acompanyants a persones amb discapacitat o dependència, adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones beneficiàries .
 • Servei de transport escolar

  Objecte:

  • Garantir el dret a l’educació mitjançant la prestació del servei de transport escolar, a través de diferents rutes establertes pel Consell Comarcal.
 • Servei de turisme

  Objecte:

  • Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador i rellevant a la comarca.

  Objectius estratègics:

  1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (oferta i demanda).
  2. Millorar i fomentar la competitivitat dels serveis turístics de la comarca.
  3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.
  4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.
  5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la Destinació Barcelona.
 • Servei d’Atenció Integral (SAI)

  Objecte:

  • Oferir un servei d’atenció integral de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

  Objecte:

  • Oferir una primera atenció, informació i orientació a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
 • Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

  Objecte:

  • El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa-SIFE té com  a finalitat promoure l’acolliment en família extensa, assegurant que tots aquells infants o adolescents que han de ser separats del nucli familiar siguin acollits en la seva família, si aquesta hi està disposada i reuneix les condicions adequades.
  • El SIFE vetlla per la millora del benestar dels infants i  adolescents acollits i dels seus acollidors
  • Aquest servei està constituït per un equip de professionals format per una  psicòloga i una  treballadora social.

   

 • Servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere

  Objecte:

  • Oferir el servei d’atenció i acolliment d’urgències a dones, i filles i fills a càrrec, en situació de violència masclista.
 • Xarxa LISMIVO

  Objecte:

  • Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen. Afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària de compliment del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:09
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:09