Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges.

(PRESENTACIÓ JORNADA INFORMATIVA CELEBRADA EL 27 D'OCTUBRE DE 2022)

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic, amb l’objectiu bàsic que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica.

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.

PROGRAMA 3. Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.

En data 23 de maig de 2022 s'ha obert el termini per presentar sol·licituds per als ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica a nivell d’edificis, emmarcades dins de la convocatòria de subvencions procedents dels fons Next Generation (programa 3).

La sol·licitud de la subvenció s’ha de realitzar telemàticament a través del Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, sent necessària la gestió prèvia i la corresponent tramitació per part de les Oficines Tècniques de Rehabilitació.

Per tant, heu d’adreçar-vos al tècnic o a l’administrador de finques del vostre edifici, que us oferirà l’assessorament i la gestió amb els col·legis corresponents. En cas que la vostra comunitat no disposi d’administrador de finques, us podeu adreçar directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.

Objecte de la convocatòria: Fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. Així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant.

Presentació de sol·licituds: Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre (inclòs) o fins exhauriment del fons.

Més informació d’aquest programa

Tramitació electrònica 

PROGRAMA 4. Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge.

En data 7 de juny de 2022 s'ha obert el termini per presentar sol·licituds per als ajuts a les actuacions de rehabilitació energètica a nivell d’habitatge, emmarcades dins de la convocatòria de subvencions procedents dels fons Next Generation (programa 4).

La Generalitat de Catalunya ha activat un portal de tràmits per gestionar les sol·licituds de la subvenció, que s’hauran de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà d’un formulari en línia.

Objecte de la convocatòria: Línia de subvencions adreçada a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millor l’eficiència energètica del seu domicili habitual, siguin habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Presentació de sol·licituds: Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre (inclòs) o fins exhauriment del fons.

Més informació d’aquest programa

Tramitació electrònica