Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges.

El passat 30 de novembre de 2023, s’ha publicat  al DOGC la Resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, cinquena modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, procedents dels fons Next Generation, que us adjuntem conjuntament amb el nostre comunicat, on trobareu més informació al respecte. També us adjuntem la Resolució TER/3404/2023 de 3 d'octubre, quarta modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març que introdueix el nou tràmit del programa 3 condicionat, que no ha quedat habitat al portal de tràmits fins ara.
 
Els aspectes que es modifiquen son:
 
o S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny del 2024.
o S’augmenta la dotació pressupostària de la convocatòria.
o IMPORTANT!  S’incorpora la possibilitat de sol·licitar dues bestretes pel programa 3  d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, tant per a les noves sol·licituds com per a les sol·licituds ja tramitades, (aquest tràmit de sol·licitud de les bestretes encara no està habilitat, tanmateix es preveu que a la segona quinzena de desembre estarà completament operatiu).
 
Possibilitat 1a bestreta del 50% de la subvenció, a l’inici de l’obra.
Possibilitat d’una 2a bestreta del 30% de la subvenció, sempre que s’acrediti l’execució del 80% de les obres, i ja s’hagi abonat per part del promotor el 50 % del cost total de les obres.
 
o Creació d’un nou tràmit per al programa 3 d’edifici, amb la presentació d’una memòria en comptes d’un projecte, condicionat a la presentació de la resta de documentació i obtenció dels informes d’idoneïtat abans de 3 mesos des de la Resolució favorable condicionada. La documentació bàsica requerida per aquesta nova modalitat la trobareu a l'apartat B, de l'annex 1, de la Resolució TER/3404/2023 de 3 d'octubre.
o Es clarifiquen les compatibilitats, només es pot dur a terme una sol·licitud efectiva per cadascun dels programes. Si tramitem un programa 4, també tenim la possibilitat de tramitar un programa 3 al mateix edifici, però no de dos programes 3 o 4, tot i que siguin diferents actuacions. 
o S’habilita al programa 5, el tràmit condicionat, similar al programa 3, i s’afegeix un punt 14.3 a la convocatòria, clarificant que es poden fer dues sol·licituds al programa 5, sempre que una sigui per al llibre de l’edifici i l’altre per al projecte de rehabilitació.
 
Es pretén així donar resposta a algunes de les peticions, i solució a algun dels inconvenients detectats durant els anteriors períodes, intentant donar així un nou impuls a la convocatòria. 
 
Per a més informació us podeu adreçar directament al portal de tràmits corresponent o al nostre web.
 

(PRESENTACIÓ JORNADA INFORMATIVA CELEBRADA EL 27 D'OCTUBRE DE 2022)

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic, amb l’objectiu bàsic que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica.

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.